ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผล : 22000000-3992

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอดิศักดิ์ เอี่ยมพิษณุวงศ์ โทร. 2420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาเหล็กจำนวน 46 สถานี สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 สถานี และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านทางจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว อันจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดหารถติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน โดยแต่ละคันติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละ 1 จอ รวม 2 จอ พร้อมติดตั้งในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2.เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาเหล็ก สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน หรือจากศูนย์ประมวลผลกลาง โดยนำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครไปยังจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) สู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน บริเวณตามจุดตั้งตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละอย่างน้อย 8 จุด จุดละอย่างน้อย 30 วันหรือรวมระยะเวลาดำเนินการตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) ทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่า 240 วัน 2.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันต่อคัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-20)

65.00

20/8/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 3 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 4 ทั้ง 2 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-22)

60.00

22/7/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 2 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 3 ทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/6/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 1 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 2 ทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-24)

45.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน คันละ 8 จุด จุดตั้งจอแสดงผลฯ คันที่ 1 ได้แก่ 1.สวนวัชราภิรมย์ เขตบางเขน 2.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 3.สวนอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 4.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 5.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 6. สำนักงานเขตดุสิต 7. สำนักงานเขตหนองแขม 8. สำนักงานเขตบางขุนเทียน จุดตั้งจอแสดงผลฯ คันที่ 2 ได้แก่ 1.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย 2. สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 3.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 4.สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) เขตลาดกระบัง 5.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 6.สำนักงานเขตบางกะปิ 7.สำนักงานเขตบางเขน 8. สำนักงานเขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : 1. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินงานตามขอบเขตงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : แก้ไขร่างสัญญาฯ ครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจเอกสารในร่างสัญญาฯ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณเหลื่อมปี พ.ศ. 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3992

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3992

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 94

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
80.62

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
97.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **