ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผล : 22000000-3992

สํานักสิ่งแวดล้อม

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายอดิศักดิ์ เอี่ยมพิษณุวงศ์ โทร. 2420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาเหล็กจำนวน 46 สถานี สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 สถานี และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านทางจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว อันจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดหารถติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน โดยแต่ละคันติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละ 1 จอ รวม 2 จอ พร้อมติดตั้งในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2.เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาเหล็ก สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน หรือจากศูนย์ประมวลผลกลาง โดยนำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครไปยังจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) สู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน บริเวณตามจุดตั้งตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละอย่างน้อย 8 จุด จุดละอย่างน้อย 30 วันหรือรวมระยะเวลาดำเนินการตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) ทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่า 240 วัน 2.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันต่อคัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการยืนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณเหลื่อมปี พ.ศ. 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3992

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3992

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 94.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **