ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง : 22000000-3993

สํานักสิ่งแวดล้อม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวพิมลพรรณ หาญศึก โทร 2420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในวงกว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้ดำเนินการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนำข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดการมลพิษอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจวัด เก็บข้อมูล และวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศในบริเวณแหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง และพื้นที่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อประเมินคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ตรวจวัดเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ PM10, CO, NO2, O3, SO2, VOCs พร้อมทั้งเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จำนวน 12 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3993

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3993

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 94.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **