ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง : 22000000-3993

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพิมลพรรณ หาญศึก โทร 2420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในวงกว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้ดำเนินการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนำข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดการมลพิษอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจวัด เก็บข้อมูล และวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศในบริเวณแหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง และพื้นที่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อประเมินคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ตรวจวัดเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ PM10, CO, NO2, O3 และระดับเสียง เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จำนวน 12 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-20)

45.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง - ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแล้วเสร็จ 7 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 5. สวนรมณีนาถ เขตพระนคร 6. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง 7. โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) เขตบางกะปิ และอยู่ระหว่างตรวจวัดจุดที่ 8 โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี ผลการตรวจวัดจุดที่ 5 -PM10 ตรวจวัดได้ 10-18 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 4-38 ppb ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.15-1.02 ppm ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.24-0.82 ppm ตรวจวัด 348 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.0-71.0 ppb ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 1.0-48.0 ppb ตรวจวัด 348 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 338 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 56.5-57.5 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการตรวจวัดจุดที่ 6 -PM10 ตรวจวัดได้ 27-62 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 2-72 ppb ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.17-1.07 ppm ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.22-0.89 ppm ตรวจวัด 348 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.0-76.0 ppb ตรวจวัด 348 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.0-54.0 ppb ตรวจวัด 348 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 60.5-62.7 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการตรวจวัดจุดที่ 7 -PM10 ตรวจวัดได้ 22-56 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 5-41 ppb ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.16-1.30 ppm ตรวจวัด 337 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 337 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.3-0.93 ppm ตรวจวัด 346 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 346 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.0-49.0 ppb ตรวจวัด 336 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 336 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.0-29.0 ppb ตรวจวัด 346 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 336 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 60.6-62.6 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-22)

40.00

22/7/2563 :อยู่ระหว่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง - ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแล้วเสร็จ 5 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 5. สวนรมณีนาถ เขตพระนคร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจุดที่ 6 ผลการตรวจวัดจุดที่ 4 -PM10 ตรวจวัดได้ 11-32 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 3-25 ppb ตรวจวัด 336 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 336 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.1-0.78 ppm ตรวจวัด 336 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 336 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.14-0.5 ppm ตรวจวัด 346 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 346 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 1.0-65.0 ppb ตรวจวัด 336 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 336 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 2.0-46.0 ppb ตรวจวัด 346 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 346 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 53.5-58.6 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-25)

35.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง - ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแล้วเสร็จ 4 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจุดที่ 4 ผลการตรวจวัดจุดที่ 3 -PM10 ตรวจวัดได้ 17-44 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 2-55 ppb ตรวจวัด 335 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 335 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.25-2.40 ppm ตรวจวัด 335 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 335 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.33-1.65 ppm ตรวจวัด 346 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 346 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 1.0-57.0 ppb ตรวจวัด 335 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 335 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 3-47 ppb ตรวจวัด 346 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 346 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 58.2-60.8 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-29)

30.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแล้วเสร็จ 3 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จุดที่ 1 บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม -PM10 ตรวจวัดได้ 19-51 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 13 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 1-48 ppb ตรวจวัด 325 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 325 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.05-1.10 ppm ตรวจวัด 325 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 325 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.19-0.94 ppm ตรวจวัด 345 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 345 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 1.0-78.0 ppb ตรวจวัด 325 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 325 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 2.0-65.0 ppb ตรวจวัด 345 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 345 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 54.0-58.3 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 2 บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม -PM10 ตรวจวัดได้ 9-51 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -NO2 ตรวจวัดได้ 2-49 ppb ตรวจวัด 334 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 334 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.19-1.11 ppm ตรวจวัด 335 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 335 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - CO (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 0.3-0.96 ppm ตรวจวัด 349 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 349 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 -O3 (1 ชม.) ตรวจวัดได้ 1.0-129 ppb ตรวจวัด 335 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 329 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.21 -O3 (8 ชม.) ตรวจวัดได้ 6-114ppb ตรวจวัด 348 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.98 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 54.8-56.1 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 12 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 3 บริเวณอพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-24)

25.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดจุดที่ 1 - ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จำนวน 12 จุด ดังนี้ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 5. สวนรมณีนาถ เขตพระนคร 6. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง 7. โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) เขตบางกะปิ 8. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 9. โรงเรียนวัดบึงบัว เขตลาดกระบัง 10. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี 11. โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ 12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : เริ่มดำเนินงานตรวจวัดตามสัญญาเลขที่ สสล. 93/2563 ลว. 6 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-02-24)

16.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-27)

16.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3993

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3993

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 94.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
80.62

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
97.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **