ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 22000000-3997

สํานักสิ่งแวดล้อม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

จินตนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือโดยสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นยานพาหนะของคนกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการสัญจรไปมาทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะเรือโดยสาร ประชาชนได้มีการใช้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ทำให้มีจำนวนเรือโดยสารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความเร็วของเรือทำให้เกิดเสียงดังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัญจรไปมาและที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง ทั้งนี้เรือโดยสารที่สัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทำให้เกิดเสียงมี ๒ ประเภท คือ เรือเครื่องยนต์กลางลำ (คลองแสนแสบ) และเรือเพลา ใบจักรยาว (หางยาว)

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปัญหามลพิษทางเสียงจากเรือโดยสารไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ใช้บริการสัญจรและพักอาศัยบริเวณริมคลอง ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเดินเรือและผู้ขับขี่เรือให้ดำเนินการมาตรการลดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดจุดท่าเรือที่จะทำการตรวจวัดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3997

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3997

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0962

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **