ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 22000000-3997

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

จินตนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือโดยสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นยานพาหนะของคนกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการสัญจรไปมาทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะเรือโดยสาร ประชาชนได้มีการใช้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ทำให้มีจำนวนเรือโดยสารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความเร็วของเรือทำให้เกิดเสียงดังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัญจรไปมาและที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง ทั้งนี้เรือโดยสารที่สัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทำให้เกิดเสียงมี ๒ ประเภท คือ เรือเครื่องยนต์กลางลำ (คลองแสนแสบ) และเรือเพลา ใบจักรยาว (หางยาว)

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปัญหามลพิษทางเสียงจากเรือโดยสารไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ใช้บริการสัญจรและพักอาศัยบริเวณริมคลอง ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเดินเรือและผู้ขับขี่เรือให้ดำเนินการมาตรการลดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีเรือเข้ารับการตรวจวัดจำนวน 30 ลำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกลำ คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-23)

65.00

23/7/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-24)

55.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนแผนการออกปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมเจ้าท่า ณ ท่าเรือวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวสัญจรทางน้ำ จึงไม่มีเรือโดยสารเข้ามารับการตรวจวัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมเจ้าท่า ณ ท่าเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งแผนปฏิบัติงานการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในการออกปฏิบัติงานร่วมตรวจวัดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดจุดท่าเรือที่จะทำการตรวจวัดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3997

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3997

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0962

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **