ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก : 22000000-3999

สํานักสิ่งแวดล้อม

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร.2439-40

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ในขณะที่ประชาชนยังมีการผลิตและทิ้งมูลฝอยปะปน ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง จึงได้จัดทำกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยในสถานที่ราชการ บ้าน และชุมชน 3.เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยส่งต่อให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปผลิตเป็นกระเบื้องมุงหลังคา เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดปัญหาภาวะโลกร้อนและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

1.เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1,2 และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ 2.ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขตและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเดือนธันวาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 258,800 กล่อง 2,588 กก. รวมทั้งสิ้น 509,400 กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤศจิกายน 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-13)

5.00

13/11/2562 : (1) เสนอขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มฯ (2) รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 250,600 กล่อง 2,506 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมรวบรวมปริมาณกล่องนม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมรวบรวมปริมาณกล่องนม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมรวบรวมปริมาณกล่องนม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3999

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3999

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **