ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) : 22000000-4022

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ความก้าวหน้ารวม 15% - งานตอกเสาเข็ม กำแพงกันดิน และรั้วโครงการแล้วเสร็จ 80% - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ความก้าวหน้ารวม 12% 1. งานก่อสร้างถนนภายในโครงการชั้นบดอัดดินเค็ม เพื่อก่อสร้างทางลำลอง 2. งานกำหนดตำแหน่งอาคารและสิ่งก่อสร้าง วางผังปักหมุดตำแหน่งเสาเข็มโครงสร้างอาคาร 3. จัดเตรียมวัสดุ และดำเนินการด้านเอกสารขออนุมัติใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/6/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ความก้าวหน้ารวม 4% 1. งานสูบน้ำถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ 60% 2. งานสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างเดิมๆ 3. งานวางผังพื้นที่แนวนอน รั้วโครงการ และสิ่งก่อสร้าง แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/5/2563 : - สัญญาเลขที่ สสล.106/2563 ลว. 27 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ความก้าวหน้ารวม 1% 1. งานจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง - งานกำจัดวัชพืช สูบน้ำที่ท่วมขังและปรับระดับดินเดิม 2. งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง ได้แก่ ทางเข้าออก บ้านพักคนงาน รั้วชั่วคราว และขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว 3. งานสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : - อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : - ประกาศผ็ชนะ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ระหว่างวันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : - อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 23 ธ.ค.62 - ดาวน์โหลดเอกสารระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 62 – 23 ม.ค. 63 - เสนอราคา 24 ม.ค. 63 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : – อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 23 ธ.ค.62 - ดาวน์โหลดเอกสารระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 62 – 23 ม.ค. 63 - เสนอราคา 24 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : – อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : – อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4022

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4022

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0967

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 1.05

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 1.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.05

100 / 100
2
1.05

100 / 100
3
1.05

100 / 100
4
1.06

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **