ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร : 22000000-4024

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 85% 1. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ 1.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก) - งานปูดระเบื้องผนัง พื้น แล้วเสร็จ 80% - งานติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ - งานพื้นกรวดล้างแล้วเสร็จ 1.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก) - งานติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ - งานพื้นกรวดล้างแล้วเสร็จ - งานผนังระแนงไม้เทียมกั้นห้องแล้วเสร็จ (เหลืองานติดตั้งประตูหน้าต่าง และติดตั้งสุขภัณฑ์) 2. งานระบบไฟฟ้า 2.1 สวนฝั่งตะวันตก - ติดตั้งเสาไฟและโคมส่องสว่าง แล้วเสร็จ 2.2 สวนฝั่งตะวันออก - ติดตั้งเสาไฟและโคมส่องสว่าง แล้วเสร็จ 3. งานรั้ว 3.1 สวนฝั่งตะวันออก - งานทำผิวกรวดล้าง คานรับรั้วไวร์เมชแล้วเสร็จ - ติดตั้งรั้วไวร์เมช แล้วเสร็จ 3.2 สวนฝั่งตะวันตก - งานทำผิวกรวดล้าง คานรับรั้วไวร์เมชแล้วเสร็จ - ติดตั้งรั้วไวร์เมช แล้วเสร็จ - งานปูกระเบื้องรั้วทึบ ป้ายชื่อว่า แล้วเสร็จ 80% 4. งานระบบระบายน้ำ ระบบสุขาภิบาล - งานเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำแล้วเสร็จ 40% 5. งานก่อสร้าง อาคารปั๊มน้ำ แล้วเสร็จ 2 หลัง (เหลืองานติดตั้งประตูหน้าต่าง และระบบไฟฟ้า) 6. งานศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ 2 หลัง 7. งานสนามกีฬา สวนฝั่งตะวันออก - เทคอนกรีตพื้นสนามแล้วเสร็จ - ติดตั้งโครงสร้างรั่วกันลูกบอลแล้วเสร็จ 8. งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพ 8.1 สวนฝั่งตะวันออก - ก่อสร้างโครงสร้างพื้นลานแล้วเสร็จ 8.2 สวนฝั่งตะวันตก - ก่อสร้างโครงสร้างพื้นลานแล้วเสร็จ - งานพื้นยางชั้น basement 9. งานปลูกไม้ยืนต้น - งานปลูกต้นไทร ริมรั้วแล้วเสร็จ ทั้ง 2 ฝั่ง - งานปลูกไม้ยืนต้นแล้วเสร็จ 70%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 69% 1. งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง - งานเทคอนกรีต ชั้นพื้นฐานทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 80% (รวมสวนฝั่งตะวันออก-ตะวันตก) 2. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ 2.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก) - งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ - งานฉาบผนังแล้วเสร็จ - งานมุงหลังคา ShingleRoof แล้วเสร็จ 2.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก) - งานมุงหลังคา ShingleRoof แล้วเสร็จ 3. งานระบบไฟฟ้า 3.1 สวนฝั่งตะวันตก - งานเดินท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ 3.2 สวนฝั่งตะวันออก - ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 80%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 53% 1. งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง -งานวางคันหินทางเท้าแล้วเสร็จ 90% (รวมสวนฝั่งตะวันตกและตะวันออก) - งานวางตะแกรงไสร์เมช และเทคอนกรีต ชั้นพื้นฐานทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 10% (รวมสวนฝั่งตะวันตกและตะวันออก) 2. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ 1 และ 2 2.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก) - งานโครงสร้าง พื้น-เสา คสล.แล้วเสร็จ - งานผูกเหล็กโครงสร้างพื้นและเสาแล้วเสร็จ - งานติดตั้งถังบำบัดใต้ดินแล้วเสร็จ และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินแล้วเสร็จเหลือบรรจบระบบ 2.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก) - งานฉาบผิวผนัง(พร้อมปูกระเบื้อง) - งานติดตั้งถังบำบัดใต้ดินแล้วเสร็จ และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินแล้วเสร็จเหลือบรรจบระบบ 3. งานก่อสร้างอาคารอื่นๆ (โรงเก็บปั๊มน้ำ-ศาลาพักผ่อน) - โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จทุกหลัง 100% - โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทุกหลัง 100% - งานก่ออิฐล้อมเสาศาลาแล้วเสร็จ 2 หลัง 4. งานระบบไฟฟ้า 4.1 สวนฝั่งตะวันตก - ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ 4.2 สวนฝั่งตะวันออก - ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 20%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 34% 1. งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง - งานก่อสร้างคันหินทางเท้า (รวมสวนฝั่ง E,W) แล้วเสร็จ 95% - งานเทคอนกรีตหล่อรางระบายน้ำ (รวมสวนฝั่ง, W) ทางเดินวิ่ง (สวนฝั่งทิศตะวันตก)แล้วเสร็จประมาณ 60% - ดำเนินการ บดอัดพื้นทางเดินวิ่งชั้นพื้นฐานทาง-พื้นดินเดิม แล้วเสร็จ 2. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ 1 และ 2 - งานก่อสร้างฐานรากอาคาร คานคอดิน งานพื้นอาคารแล้วเสร็จ - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 3. งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1,2 - งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ - งานก่อสร้างฐานราก โครงสร้างพื้น เสาแล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 4. งานระบบไฟฟ้าโครงการ - งานขุดดินวางแนวสายไฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 18% - งานเทคอนกรีตหล่อรางระบายน้ำ ทางเดินวิ่ง (สวนฝั่งทิศตะวันตก) แล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร - ก่อสร้างคันหินทางเท้า (สวนฝั่งทิศตะวันตก) แล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร - ดำเนินการ บดอัดพื้นทางเดินวิ่งชั้นพื้นฐาน – พื้นดินเดิม เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1-2 เป็นเงิน 6,959,900 บาท เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 = 4,100,000 บาท เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563 = 2,163,910 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 5% - งานปรับพื้นที่แล้วเสร็จ - งานวางผัง และแนวทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 40% - งานขุดบ่อน้ำ ถมเนินดินแล้วเสร็จ 30%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 5% - งานปรับพื้นที่แล้วเสร็จ - งานวางผัง และแนวทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 40% - งานขุดบ่อน้ำ ถมเนินดินแล้วเสร็จ 30%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 3% - ปรับสภาพพื้นที่สวนฝั่งตะวันตก แล้วเสร็จ และนำดินถมเข้าปรับระดับพื้นที่ (ถมดินแล้วเสร็จ 20%) - ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรใหญ่เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และขุดบ่อน้ำ พื้นที่สวนฝั่งทิศตะวันออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความก้าวหน้ารวม 1% - อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง จัดเตรียมวัสดุก่อสร้าง สำรวจและปรับสภาพพื้นที่ขออนุญาตติดตั้งระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : – ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4024

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4024

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0965

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 6.9600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.91

100 / 100
2
6.96

100 / 100
3
6.98

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **