ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 22000000-4027

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เป้าหมายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 364,600.-บาท) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 496,900 บาท) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) 11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สัหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ “ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ” เป็นเงิน 434,600 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศสวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท) 8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63) (เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,251,000.-บาท) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ เป็นเงิน 7,620,000 บาท) (เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 2,057,000 บาท) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ผู้ขาย หจก.แสงธรรมโชติ เป็นเงิน 1,277,390 บาท) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 364,600.-บาท) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 496,900 บาท) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) 11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สัหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ “ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ” เป็นเงิน 434,600 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศสวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท) 8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63) (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ เป็นเงิน 7,620,000 บาท) (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ผู้ขาย หจก.แสงธรรมโชติ เป็นเงิน 1,277,390 บาท) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 364,600.-บาท) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 496,900 บาท) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) 11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สัหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ “ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ” เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศสวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท) 8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ เป็นเงิน 7,620,000 บาท) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดซื้อ) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) 11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สัหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ “ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ” เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด) 15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศสวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท) 8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ เป็นเงิน 7,620,000 บาท) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดซื้อ) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) 11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สัหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ “ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ” เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด) 15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศสวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท) 8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง) 9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง) 10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ เป็นเงิน 7,620,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นงิน 341,750 บาท) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) 11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สัหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ “ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ” เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด) 15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศสวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณืการเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 88/2563 ลว. 21 ก.พ. 63 สิ้นสุด 21 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 5,180,000 บาท) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 94/63 ลว. 11 มี.ค. 63 สิ้นสุด 10 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บจ.ธนไพศาลการโยธา เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล 91/63 ลว. 3 มี.ค. 63 สิ้นสุด 2 พ.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 485,780.-บาท) 8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำประมาณการงานซ่อมและราคากลาง) 9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำประมาณการงานซ่อมและราคากลาง) 10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำประมาณการงานซ่อมและราคากลาง) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างเรียกหลักค้ำประกันสัญญา) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 79/2563 ลว.20 ม.ค.63 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 8,995,000 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2563 ลว. 3 ก.พ.63 บจ. บีเอ็นคอนเน็คชั่น เป็นเงิน 199,200.-บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2563 ลว. 12 ก.พ. 63 หจก.ศิรภัสณ์การเกษตร เป็นงิน 341,750 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 86/2563 ลว. 14 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค. 63 บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 339,832.-บาท) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 86/2563 ลว. 14 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญา 14 เม.ย. 63 หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 481,500.-บาท) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,359,050.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา ผู้รับจ้าง บจ.ธนไพศาลการโยธา เป็นเงิน 459,000.-บาท) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 485,780.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ประกาศประกวดราคาวันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 เสนอราคา 3 มี.ค. 63) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา เสนอราคาวันที่ 25 ก.พ. 63) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 79/2563 ลว.20 ม.ค.63 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 42/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 บริษัท ธนไพศาลกิจการโยธา จำกัด เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,359,050.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้างและขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคา) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 79/2563 ลว.20 ม.ค.63 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 8,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อ) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเงินประจำงวด) 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเงินประจำงวด) 10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 42/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 บริษัท ธนไพศาลกิจการโยธา จำกัด เป็นเงิน 498,000.-บาท) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างเหมาและขออนุมัติเงินประจำงวด) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,359,050.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) 7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (กำหนดเสนอราคา 6 ม.ค.63) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (กำหนดเสนอราคา 26 ธ.ค.62) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 7,439,132.-บาท 4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) 5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท 6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 198,180.- บาท 8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท 9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ “สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็นเงิน 341,750.-บาท กิจกรรมที่ 2 จำนวน 6 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) 2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) 3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) 4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) 5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,859,050.-บาท 6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) 5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง) กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : - อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4027

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4027

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0965

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 7

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 7.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.91

100 / 100
2
6.96

100 / 100
3
6.98

100 / 100
4
7.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **