ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง : 22000000-4028

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,994,000 บาท) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563 สิ้นสุด 25 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 3,289,000 บาท) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,493,000 บาท) กิจกรรมที่ 8 จ้างเหมาตกแต่งเมืแงด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563 สิ้นสุด 25 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 1,700,000 บาท) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 8 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. 22 กรกฎาคม 2563 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตหนังสือเสียงฯ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 3. 22 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ ประจำปี 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 4. 23 กรกฎาคม 2563 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก 5. 25 กรกฎาคม 2563 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค 6. 25-27 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ 28 ก.ค. ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 5. 31 กรกฎาคม 2563 พิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 6. 6 กรกฎาคม 2563 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และ พิธียกฉัตรตาดเหลืองฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 7. 9 กรกฎาคม 2563 พิธีต้อนรับที่ปรึกษาพันเอกพิเศษกองทัพบกและคณะฯ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร 8. 17 กรกฎาคม 2563 งานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 32 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต 9. 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ 28 ก.ค. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร 10. 30 กรกฎาคม 2563 งานวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (วันตรุษอีดิ๊ลอัฎฮา) ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,994,000 บาท) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,995,000 บาท) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563 สิ้นสุด 25 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 3,289,000 บาท) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ในระยะสัญญา กำหนดส่งของเป็นงวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 917,500 บาท กิจกรรมที่ 8 จ้างเหมาตกแต่งเมืแงด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563 สิ้นสุด 25 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 1,700,000 บาท) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 6 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ 3 มิ.ย. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า และดินแดง) 2. 5 มิถุนายน 2563 พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด 3. 8 มิถุนายน 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ฯ เขตดอนเมือง 4. 8 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 5. 12-13 มิถุนายน 2563 งานแถลงข่าวพิธีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 6. 20 มิถุนายน 2563 นิทรรศการภาพประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงถ่ายทำภาพและเสียงมูนสตาร์สตูดิโอ ลาดพร้าว 80 7. 23 มิถุนายน 2563 พิธีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร เขตพระนคร 8. 30 มิถุนายน 2563 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลและส่งผลงานนวัตกรรมฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 9. 11 มิถุนายน 2563 ประชุมในการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา ณ อาคารรับรองสนามเสือป่า เขตดุสิต 10. 11 มิถุนายน 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจี 2563 ณ ตึกมหิดล ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เขตราชเทวี 11. มิถุนายน 2563 งานมอบนโยบายและการปะชุมสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ในระยะสัญญา กำหนดส่งของเป็นงวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 917,500 บาท กิจกรรมที่ 8 จ้างเหมาตกแต่งเมืแงด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 9 พฤษภาคม 2563 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2. 29 พฤษภาคม 2563 จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ 3 มิ.ย. ณ สำนักการจราจรและขนส่ง เขตดินแดง 3. 29 พฤษภาคม 2563 ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. 12 พฤษภาคม 2563 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีตำรวจ ณ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เขตพระนคร 5. 30 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เขตดินแดง 6. 30 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ในระยะสัญญา กำหนดส่งของเป็นงวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 917,500 บาท ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 3 เมษายน 2563 พิธีถวายบังคมปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุกรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. 14 เมษายน 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงฯ ณ หน่วยม้าทรงพระจำพระองค์ฯ เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ในระยะสัญญา กำหนดส่งของเป็นงวด) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 4 มีนาคม 2563 มอบทุนการศึกษาไอจิไกให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. 9 มีนาคม 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของ กทม. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. 16 มีนาคม 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฎสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. 4 มีนาคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต 5. 14 มีนาคม 2563 พิธีเปิดหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงิน) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ในระยะสัญญา กำหนดส่งของเป็นงวด) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.3 กุมภาพันธ์ 2563 จัดแสดงผลงานทางวิชาการรุ่น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. 6 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 4. 6 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำบัญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 5. 7 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 6. 26 กุมภาพันธ์ 2563 งานนำเสนอผลงานรุ่นและนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 7. 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโต ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 8. 1 กุมภาพันธ์ 2563 งานวันรวมใจพ่อ ครั้งที่ 12 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 9. 1 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ สวนจตุจักร 10. 3 กุมภาพันธ์ 2563 งานเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี 11. 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน รางวัล แก่นักเรียน ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต 12. 12 กุมภาพันธ์ 2563 จัดแข่งขันกีฬาสีภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 13. 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 งานครบรอบคล้ายวันสถาปนากอบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เขตหลักสี่ 14. 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 70 ณ สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 15. 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานวันสถาปนาหน่วย ณ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 16. 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันคืนสู่เหย้า "สิงห์ดำสัมพันธ์" ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 17. 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 66 ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี 18. 21 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรอิสระฯ ประจำปี 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ขอความอนุเคราะห์จากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือภารกิจพิเศษอื่นๆ 19. 22 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 2 ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาและขออนุมัติเงินประจำงวด) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 6 มกราคม 2563 งานเลี้ยงสังสรรคข้าราชการและบุคคลากรเนื่องในวันปีใหม่ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 2. 6 มกราคม 2563 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. 7 มกราคม 2563 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานฯ ประจำปี 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ราชวิถี เขตดุสิต 4. 10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 5. 10 มกราคม 2563 กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร 6. 10 มกราคม 2563 งานวันเด็กของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 7. 10 มกราคม 2563 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 8. 13 มกราคม 2563 การประชุมระหว่างผู้บริหาร กทม. กับหัวหน้าฝ่ายรายได้ฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 9. 16 มกราคม 2563 งานสุขภาพดีกับ กทม. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10. 16 มกราคม 2563 พิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา ณ ถนนสามวา เขตมีนบุรี 11. 18 มกราคม 2563 การประชุมฯ จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 12. 21 มกราคม 2563 งานวันสถาปนาสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าสู่ปีที่ 48 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 13. 21 มกราคม 2563 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานวิ่งมินิมาราธอน ณ โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ 14. 28 มกราคม 2563 งานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 15. 28 มกราคม 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเปิดการอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์ฯ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 16. 29 มกราคม 2563 กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการฯ หลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 17. 29 มกราคม 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมฯ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 18. 30 มกราคม 2563 พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาฯ การป้องกันน้ำท่วมฯ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 19. 31 มกราคม 2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมฯ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 20. 31 มกราคม 2563 พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหารฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 21. 7 มกราคม 2563 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี วันคล้ายวันประสูติฯ ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 22. 8 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จนิทรรศการ "แขกไปใครมา" ณ เจริญกรุง 30 เขตบางรัก 23. 10 มกราคม 2563 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี 24. 10 มกราคม 2563 พิธีสมโภชพระอาราม ครบ 192 ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี 25. 10 – 11 มกราคม 2563 งานวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต 26. 28 มกราคม 2563 งาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair Bangkok 2020 ณ ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 27. 28 มกราคม 2563 งานวันครบรอบก่อตั้งบริษัทครบ 40 ปี ณ บจก.ประชาอาภรณ์ เขตยานนาวา 28. 31 มกราคม 2563 งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 72 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร 29. 31 มกราคม 2563 งานวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,000.-บาท) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 2 ธันวาคม 2562 งานเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ" ประจำปี 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2. 4 ธันวาคม 2562 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 3. 5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 4. 7 ธันวาคม 2562 กิจกรรม Big Cleaning day ณ เรือนจำกลางคลองเปรม เขตหลักสี่ 5. 12 ธันวาคม 2562 งานประชุมซักซ้อมและรับมอบนโยบาลด้านการเงินการคลัง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 6. 13 ธันวาคม 2562 พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 7. 13 ธันวาคม 2562 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 8. 14 ธันวาคม 2562 งานประกาศเจตนารมณ์การจัดโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร 9. 16 ธันวาคม 2562 งานเชิดชูเกียรติ "วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร" ประจำปี 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10. 20 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกฯ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 11. 21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการบรรยายธรรมะ "ตื่นจากทุกข์" และ "ทุกในอริยสัจ" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 12. 22 ธันวาคม 2562 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และมอบประกาศเกียรติคุณฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 13. 23 ธันวาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาชิกสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 14. 24 ธันวาคม 2562 งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 15. 25 ธันวาคม 2562 งานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลปีใหม่ 2563 สำนักสิ่งแวดล้อม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 16. 25 ธันวาคม 2562 พิธีบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซน ณ อุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 17. 26 ธันวาคม 2562 กิจกรรมดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 18. 28 ธันวาคม 2562 งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 19. 4 ธันวาคม 2562 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 20. 11 ธันวาคม 2562 งานวันรำลึกมิสคอลฟิลด์ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี 21. 13 ธันวาคม 2562 งานราชวินิตร่วมใจ 62 ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต 22. 14 ธันวาคม 2562 งานสิงห์คืนถ้ำ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร 23. 15 ธันวาคม 2562 เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีเสด็จฯ ในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารฯ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท 24. 21 ธันวาคม 2562 วันคืนสู่เหย้าเนื่องในวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร 25. 22 ธันวาคม 2562 งานประชุมสัมมนาฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 26. 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง 27. 26 ธันวาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ขอความอนุเคราะห์จากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือภารกิจพิเศษอื่นๆ 28. 3 - 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดนิทรรศการที่เยาวราช ณ วัดมังกรกมลาวาส, วันไตรมิตรฯ, ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 29. 28 ธันวาคม 2562 งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท - ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 499,000.-บาท กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 1 พ.ย. 62 ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต 2. 6 พ.ย. 62 ตรวจสอบความปลอดภัยและปล่อยถวขบวนเรือวันลอยกระทง ณ สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 3. 6 พ.ย. 62 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ณ วัดราชสิงขรวรวิหาร เขตบางคอแหลม 4. 9-10 พ.ย. 62 งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 5. 13 พ.ย. 62 เต๊นท์อำนวยการการจัดการขยะ งานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 6. 14 พ.ย. 62 ร้านกรุงเทพมหานคร งานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 7. 16 พ.ย. 62 การจัดการแข่งวิ่งมาราอนประเพณีนานาชาติ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 ณ ถนนสนามไชย (ข้างพระบรมมหาราชวัง) เขตพระนคร 8. 18 พ.ย. 62 พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 9. 19 พ.ย. 62 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ณ ทำเนียบรัฐบาล, ท่าอากาศยาน บน.6 ดอนเมือง, ร.ร.อัสสัมชัญ, ร.พ.เซ็นหลุยส์, สนามกีฬาแห่งชาติ 10. 21 พ.ย. 62 งาน 48 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม 11. 22 พ.ย. 62 งานมหากรรมเพื่อผู้สูงอายุ Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 12. 23 พ.ย. 62 การจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3" ณ ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 13. 24 พ.ย. 62 การจัดดนตรีในสวนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เพื่อโรงพยาบาล ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 14. 12 พ.ย. 62 พิธีเปิดโครงการ "ขัดเงา" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 15. 13 พ.ย. 62 ออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 16. 14 พ.ย. 62 กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 17. 15 พ.ย. 62 งานคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบปีที่ 87 ประจำปี 2562 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน 18. 15 พ.ย. 62 งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19. 14-18 พ.ย. 62 การแข่งขันกีฬาแข่งม้ารายการ Princess's Cup Thailand 2019 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท - ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอมิดทิด เป็นเงิน 1,497,000.-บาท กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 3 ตุลาคม 2562 มอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของ กทม. ประจำปี 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. 7 ตุลาคม 2562 การตอนรับคณะศึกษาดูงานฯ วุฒิสภา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. 7 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 4. 8 ตุลาคม 2562 การประชุมตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 5. 10 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 6. 11 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 7. 12 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 8. 12 ตุลาคม 2562 เตรียมรับเสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ณ บริเวณรอบอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เขตดุสิต 9. 15 ตุลาคม 2562 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กทม. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 10. 16 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 11. 17 ตุลาคม 2562 งานวันหม่อมงามจิตต์ฯ บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท 12. 22 ตุลาคม 2562 เยาวชนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ มาทัศนศึกษา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 13. 22 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 14. 28 ตุลาคม 2562 ต้อนรับเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 15. 30 ตุลาคม 2562 ประดับป้ายต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมที่พัก 7 แห่ง กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฒสถานแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 16. 2 ตุลาคม 2562 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตพญาไท 17. 2 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เขตปทุมวัน 18. 4 ตุลาคม 2562 พิธีวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 เขตดอนเมือง 19. 8 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงดนตรีไทย และทรงบันทึกแถบวีดีทัศน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท 20. 8 ตุลาคม 2562 งานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 เขตหลักสี่ 21. 10 ตุลาคม 2562 งานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท 22. 10 ตุลาคม 2562 งานแถลงข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท 23. 11 ตุลาคม 2562 กิจกรรมงาน “เฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า เขตพระนคร 24. 17 ตุลาคม 2562 งานสองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน ณ วัดประยูรวงศาวาสวรหาร 25. 18 ตุลาคม 2562 งานเทศน์มหาชาติ เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตดุสิต 26. 22 ตุลาคม 2562 ผบ.ทบ. มาตรวจเยี่ยมหน่วยกรมขนส่งทหารบก ณ กรมขนส่งทหารบก เขตดุสิต 27. 28 ตุลาคม 2562 การประชุมกีฬาขี่ม้า รายการ Princess’s Cup 2019 ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เขตพญาไท 28. 28 ตุลาคม 2562 พิธีต้อนรับผู้ช่วย ผบ.ทบ. และคณะ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร ขอความอนุเคราะห์จากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือภารกิจพิเศษอื่นๆ 29. 19 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดรพระเชตุพลวิมลมัคลาราม 30. 19 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 31. 21 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส 32. 22 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดบวสนิเวศวิหาร 33. 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 34. 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม 35. 25 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม 36. 25 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 37. 26 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ 38. 26 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวนาราม เขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4028

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4028

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0967

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 1.05

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 1.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.05

100 / 100
2
1.05

100 / 100
3
1.05

100 / 100
4
1.06

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **