ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง : 22000000-4028

สํานักสิ่งแวดล้อม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,497.000.-บาท) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท - ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 499,000.-บาท กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 1 พ.ย. 62 ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต 2. 6 พ.ย. 62 ตรวจสอบความปลอดภัยและปล่อยถวขบวนเรือวันลอยกระทง ณ สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 3. 6 พ.ย. 62 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ณ วัดราชสิงขรวรวิหาร เขตบางคอแหลม 4. 9-10 พ.ย. 62 งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 5. 13 พ.ย. 62 เต๊นท์อำนวยการการจัดการขยะ งานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 6. 14 พ.ย. 62 ร้านกรุงเทพมหานคร งานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 7. 16 พ.ย. 62 การจัดการแข่งวิ่งมาราอนประเพณีนานาชาติ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 ณ ถนนสนามไชย (ข้างพระบรมมหาราชวัง) เขตพระนคร 8. 18 พ.ย. 62 พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 9. 19 พ.ย. 62 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ณ ทำเนียบรัฐบาล, ท่าอากาศยาน บน.6 ดอนเมือง, ร.ร.อัสสัมชัญ, ร.พ.เซ็นหลุยส์, สนามกีฬาแห่งชาติ 10. 21 พ.ย. 62 งาน 48 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม 11. 22 พ.ย. 62 งานมหากรรมเพื่อผู้สูงอายุ Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 12. 23 พ.ย. 62 การจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3" ณ ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 13. 24 พ.ย. 62 การจัดดนตรีในสวนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เพื่อโรงพยาบาล ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 14. 12 พ.ย. 62 พิธีเปิดโครงการ "ขัดเงา" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 15. 13 พ.ย. 62 ออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 16. 14 พ.ย. 62 กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 17. 15 พ.ย. 62 งานคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบปีที่ 87 ประจำปี 2562 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน 18. 15 พ.ย. 62 งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19. 14-18 พ.ย. 62 การแข่งขันกีฬาแข่งม้ารายการ Princess's Cup Thailand 2019 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ดำเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,500,000.-บาท - ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอมิดทิด เป็นเงิน 1,497,000.-บาท กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และดอกไม้ประดับ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 500,000.-บาท กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง) ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 3 ตุลาคม 2562 มอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของ กทม. ประจำปี 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. 7 ตุลาคม 2562 การตอนรับคณะศึกษาดูงานฯ วุฒิสภา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. 7 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 4. 8 ตุลาคม 2562 การประชุมตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 5. 10 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 6. 11 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 7. 12 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 8. 12 ตุลาคม 2562 เตรียมรับเสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ณ บริเวณรอบอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เขตดุสิต 9. 15 ตุลาคม 2562 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กทม. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 10. 16 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 11. 17 ตุลาคม 2562 งานวันหม่อมงามจิตต์ฯ บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท 12. 22 ตุลาคม 2562 เยาวชนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ มาทัศนศึกษา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 13. 22 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 14. 28 ตุลาคม 2562 ต้อนรับเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 15. 30 ตุลาคม 2562 ประดับป้ายต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมที่พัก 7 แห่ง กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฒสถานแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 16. 2 ตุลาคม 2562 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตพญาไท 17. 2 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เขตปทุมวัน 18. 4 ตุลาคม 2562 พิธีวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 เขตดอนเมือง 19. 8 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงดนตรีไทย และทรงบันทึกแถบวีดีทัศน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท 20. 8 ตุลาคม 2562 งานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 เขตหลักสี่ 21. 10 ตุลาคม 2562 งานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท 22. 10 ตุลาคม 2562 งานแถลงข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท 23. 11 ตุลาคม 2562 กิจกรรมงาน “เฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า เขตพระนคร 24. 17 ตุลาคม 2562 งานสองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน ณ วัดประยูรวงศาวาสวรหาร 25. 18 ตุลาคม 2562 งานเทศน์มหาชาติ เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตดุสิต 26. 22 ตุลาคม 2562 ผบ.ทบ. มาตรวจเยี่ยมหน่วยกรมขนส่งทหารบก ณ กรมขนส่งทหารบก เขตดุสิต 27. 28 ตุลาคม 2562 การประชุมกีฬาขี่ม้า รายการ Princess’s Cup 2019 ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เขตพญาไท 28. 28 ตุลาคม 2562 พิธีต้อนรับผู้ช่วย ผบ.ทบ. และคณะ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร ขอความอนุเคราะห์จากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือภารกิจพิเศษอื่นๆ 29. 19 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดรพระเชตุพลวิมลมัคลาราม 30. 19 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 31. 21 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส 32. 22 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดบวสนิเวศวิหาร 33. 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 34. 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม 35. 25 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม 36. 25 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 37. 26 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ 38. 26 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวนาราม เขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4028

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4028

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0967

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 1.0500

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 1.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.05

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **