ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ : 22000000-4031

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

เป้าหมายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 11,502 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 650 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 4,656 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อฯประจำเดือน กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,254 คน - บริษัทถ่ายทำนิตยสาร 1 รายการ 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 13,599 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 60 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 2,877 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อฯประจำเดือน มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,330 คน 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 11,750 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 2,020 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 2,735 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดขอฃไวรัสโควิด 19 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 13,389 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 408 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 3,822 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดขอฃไวรัสโควิด 19 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 10,295 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 158 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 6,909 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมประจำเดือน มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,330 คน - สถาบันการศึกษา 1 แห่ง 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 11,490 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 1,719 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 6,468 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,106 คน - สถาบันการศึกษา 6 แห่ง 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – อยู่ระหว่างแต่งตั้งอนุมัติข้าราชการและลูกจ้างไปราชการต่างจังหวัด 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 11,935 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 2,450 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 5,507 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมประจำเดือน มกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,330 คน - สถาบันการศึกษา 4 แห่ง ถ่ายทำรายการเพื่อการศึกษา 1 รายการ 5. งานสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร ดำเนินการ – ขออนุมัติเงนิประจำงวด (งวด 2) 6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมถึงการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 7,035 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 4,288 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 8,454 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมประจำเดือน ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,053 คน - สถาบันการศึกษา 8 แห่ง 5. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมถึงการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 5,105 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 4,680 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 9,856 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมประจำเดือน ฑฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,957 คน - สถาบันการศึกษา 15 แห่ง 5. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมถึงการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. การผลิตพันธุ์ไม้และอนุบาลไม้ในเรือนเพาะชำ ดำเนินการ – ผลิตพันธุ์ไม้ สำหรับเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ จำนวน 3,800 ต้น - พันธุ์ไม้ที่ให้น้ำหวานและปลูกประดับตกแต่ง จำนวน 2,120 ต้น 3. จัดหาผลิตและเลี้ยงผีเสื้อกลางวันนานาพันธุ์ ดำเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน จำนวน 6,841 ตัว 4. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ – จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมประจำเดือน ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,966 คน - สถาบันการศึกษา 16 แห่ง 5. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน์ ดำเนินการ – ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ปลูกพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ พืชให้น้ำหวานสำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมถึงการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช 2. งานต้อนรับและให้บริการ ดำเนินการ - ให้บริการประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ 3. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโซเชียล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4031

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4031

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0965

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 7

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 7.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.91

100 / 100
2
6.96

100 / 100
3
6.98

100 / 100
4
7.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **