ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย : 22000000-4046

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

หทัยรัตน์ สันทัดพร้อม กสส. 2427

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปริมาณขยะโฟมและพลาสติกในประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลาย่อยสลาย ๔๕๐-๑,๐๐๐ ปีหรือบางชนิดไม่ย่อยสลาย สิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัดและพื้นที่ฝังกลบ หากเผาไหม้ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดควันพิษในอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

22020000/22020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนโฟม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหารแทนการใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยกำหนดพื้นที่ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในสำนักงานเขต ศูนย์อาหาร (โรงอาหาร) ในพื้นที่ 50 เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-23)

15.00

2/23/2021 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-29)

5.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-24)

1.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดการฝึกอบรมและสรุปผล
:80%
เริ่มต้น :2021-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4046

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4046

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0984

ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (3,145.96 ตันต่อวัน) : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ (3,145.96 ตันต่อวัน) : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (3,145.96 ตันต่อวัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **