ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม และ 50 สำนักงานเขต : 22000000-4047

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

ณัฐชา วงศ์ทอง กผป. 2428

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย กำหนดเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงต้องมีการรวบรวมปริมาณมูลฝอยสำหรับการรวบรวมสถิติเพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไป

22020000/22020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยของที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมสถิติสำหรับวางแผนการดำเนินการต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

รวบรวมปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจาก 50 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

2/23/2021 : * ปริมาณมูลฝอย ม.ค. 64 = 8,093.35 ตัน/วัน * วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ม.ค.64 = 278.71 ตัน / เฉลี่ยวันละ 8.99 ตัน * กล่องนม ม.ค.64 = 917 กก. / 91,700 กล่อง *รวมยอดทั้งหมด กล่อง (ต.ค.63 - ม.ค.64) ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 63 - ม.ค 64 เฉลี่ย 8,472.37 ตัน/วัน ปริมาณวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ค. 63 - ม.ค.64 = 2,291.79 ตัน / เฉลี่ยวันละ 22.25 ตัน ปริมาณกล่องนม ต.ค.63 - ม.ค.64 รวม 770,400 กล่อง = 7,704 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-28)

32.00

1/28/2021 : * ปริมาณมูลฝอย ธ.ค. 63 = 8,384.28 ตัน/วัน * วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ธ.ค.63 = 608.27 ตัน / เฉลี่ยวันละ 19.62 ตัน * กล่องนม ธ.ค.63 = 1,779 กก. / 177,900 กล่อง ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 63 - ธ.ค 63 เฉลี่ย 8,600.08 ตัน/วัน ปริมาณวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ค. 63 - ธ.ค.63 = 2,013.08 ตัน / เฉลี่ยวันละ 21.88 ตัน ปริมาณกล่องนม ต.ค.63 - ธ.ค.63 รวม 678,700 กล่อง = 6,787 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

12/29/2020 : * ปริมาณมูลฝอย พ.ย. 63 = 8,888.22 ตัน/วัน * วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ย.63 = 778.31 ตัน / เฉลี่ยวันละ 25.94 ตัน * กล่องนม พ.ย.63 = 2,237 ก.ก. / 223,700 กล่อง ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 63 - พ.ย. 63 เฉลี่ย 8,783.57 ตัน/วัน ปริมาณวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ค. 63 - พ.ย.63 = 1,404.81 ตัน / เฉลี่ยวันละ 23.03 ตัน ปริมาณกล่องนม ต.ค.63 - พ.ย.63 รวม 500,800 กล่อง = 5,008 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

11/30/2020 : * ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 63 = 8,972.62 ตัน/วัน * วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ค.63 = 626.5 ตัน / เฉลี่ยวันละ 20.21 ตัน * กล่องนม ต.ค.63 = 2,771 ก.ก. / 277,100 กล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-24)

1.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมปริมาณมูลฝอยจาก 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอย
:20%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอย
:60%
เริ่มต้น :2021-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4047

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4047

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0984

ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (3,145.96 ตันต่อวัน) : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ (3,145.96 ตันต่อวัน) : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (3,145.96 ตันต่อวัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **