ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว : 23000000-3608

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจิราพร กมลปลื้ม โทร. 2513

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยกเว้นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินบำเหน็จลูกจ้าง และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

23010300/23010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : การเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,170,101,997 บาท เบิกจ่ายแล้ว 928,993,817.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-08)

95.00

8/9/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,225,417,048.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 802,436,582.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.48

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การให้บริการไม่สามารถให้บริการตามปกติได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การให้บริการไม่สามารถให้บริการตามปกติได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,292,864,921.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 747,079,847.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-04)

85.00

4/8/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,292,913,552.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 703,962,220.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

2020-7-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,296,251,058.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 687,226,367.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.02

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-01)

75.00

1/7/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,296,251,058.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 658,118,941.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/6/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,297,421,638.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 638,237,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.19

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-01)

60.00

1/6/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,334,296,453.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 577,480,872.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-18)

55.00

18/5/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,338,014,179 บาท เบิกจ่ายแล้ว 521,379,945.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,364,762,519 บาท เบิกจ่ายแล้ว 495,854,240.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-13)

45.00

13/4/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,382,375,619 บาท เบิกจ่ายแล้ว 394,666,985.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.55

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-24)

43.00

24/3/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 326,223,694.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 253,076,367.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-19)

33.00

19/2/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 229,531,385.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-22)

28.00

22/1/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 165,844,571.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.98

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-07)

25.00

7/1/2563 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 108,613,915.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-16)

23.00

16/12/2562 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,813,481.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-03)

20.00

3/12/2562 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 59,837,622.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,196,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 52,883,116.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

8/11/2562 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,392,301,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 32,730,516.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,392,301,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,872,449.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายตามแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3608

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3608

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0819

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.3900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.07

100 / 100
2
24.83

100 / 100
3
49.19

100 / 100
4
79.39

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **