ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว : 23000000-3608

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวจิราพร กมลปลื้ม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยกเว้นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินบำเหน็จลูกจ้าง และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

23010000/23010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-03)

25.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 17 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 9 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 7 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 150 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2. .เลขที่รับแจ้ง138530/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับครูสอนว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ประจำวันอาทิตย์ใช้วาจาไม่สุภาพในการสอนและชอบตบตีศีรษะนักเรียน คงค้าง 47 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 46 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 4.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 37 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง 5.เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 21 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับเหมาและติดป้ายแจ้งประชาชนทราบแล้ว 6.เลขที่รับแจ้ง15827/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับเรือคายัคศูนย์กีฬาบึงหนองบอนชำรุดหลายลำ คงค้าง 8 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 7.เลขที่รับแจ้ง156355/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำไม่อนุญาตให้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าไปดูขณะมีสมาชิกว่ายน้ำเนื่องจากกลัวสิ่งของสูญหาย คงค้าง 6 วัน 8.เลขที่รับแจ้ง156823/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณช่องเสียบบัตรและตู้ล็อคเกอร์ จ้องมองผู้ร้องแบบคิดว่าเป็นขโมยทำให้ผู้ร้องกลัว คงค้าง 4 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ระบบmis อาคารธานีนพรัตน์มีปัญหาบ่อยทำให้เข้าระบบยากและหลุดบ่อย

** อุปสรรคของโครงการ :ระบบmis อาคารธานีนพรัตน์มีปัญหาบ่อยทำให้เข้าระบบยากและหลุดบ่อย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,196,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 52,883,116.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

8/11/2562 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,392,301,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 32,730,516.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,392,301,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,872,449.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายตามแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3608

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3608

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0819

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **