ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

- กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สวท. : 23000000-3609

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณิชมน จุ๋ยมา โทร. 2514

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

23010000/23010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- บันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย บัญชีคุมได้ถูกต้อง ครบถ้วน - มีการจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วนและจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ - จัดส่งงบการเงินประจำปีให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบความ ถูกต้องและประเมินผลสำเร็จ

เป้าหมายของโครงการ

- บันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย บัญชีคุมได้ถูกต้อง ครบถ้วน - มีการจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วนและจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ - จัดส่งงบการเงินประจำปีให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบความ ถูกต้องและประเมินผลสำเร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-14)

100.00

14/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ปรับปรุงรายบัญชีที่ผิดพลาด และปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง จัดทำกระดาษทำการ งบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้จัดส่งงบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3255 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทันตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-31)

60.00

31/10/2562 : จัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินตรวจค่าเสื่อมทรัพย์ปี 2562 จากระบบ Mis กับบัญชีว่าตรงกับบัญชีที่บันทีกบัญชีหรือไม่ ส่วนค่าเสื่อมตั้งแต่ปีที่ได้มาจนที่ปี 2561 ได้คำนวณเสร็จล้วและได้ตรวจสอบความถูกต้องกับพัสดุ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามเอกสารที่รับ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน สวท.และบันทึกค่าเสื่อมราคา และตรวจสอบความถูกต้องค่าเสื่่อมกับพัสดุ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงบัญชี ,บันทึกค่าใช่จ่ายจากส่วนกลางและบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำงบการเงินส่งการเงินส่งกองบัญชี สำนักการคลัง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3609

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3609

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0820

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **