ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 : 23000000-3635

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายยงยุทธ์ น้ำขาว 02 245 4743-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เยาวชนเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะเติบโตสร้างรากฐานและทิศทางของสังคม การที่กรุงเทพมหานครจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพนั้น เยาวชนของกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการจัดสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน ในการที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้นั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและกลุ่มเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงานและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ในการที่จะกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

23030000/23030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสมต่อสังคม 2. เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่น ๆ เกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายของโครงการ

พิจารณาคัดเลือกเยาวชนตามความเหมาะสม ดังนี้ 1. เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี (นับถึงวันส่งผลงาน) จำนวน 47 คน 2. กลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี (นับถึงวันส่งผลงาน) จำนวน 23 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-10)

100.00

10/08/2563 : ดำเนินการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ รางวัลแก่เยาวชน ผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ได้รับรางวัล และเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน จำนวน 505 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/07/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-03)

70.00

03/07/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนวันจัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 จากวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีสถานการณ์ covid 19 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 วัน ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน เป็น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฐมนิเทศเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันละ 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครา (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 14 15 และ 18 พฤษภาคม 2563 ผลการคัดเลือก มีผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 64 ผลงาน จาก 132 ผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งผลงานของเยาวชนให้คณะกรรมการเพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณาคัดเลือกผลงานของเยาวชน ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-18)

40.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศรับสมัครและให้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-11)

35.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์การสรรหาเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามสถาบันการศึกษา สำนักงานเขต และเว็บไซต์ กทม. ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 - ประกาศรับสมัครและให้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 มกราคม – 16 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-14)

30.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์การสรรหาเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามสถาบันการศึกษา สำนักงานเขต และเว็บไซต์ กทม. มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครฯ เรียบร้อยแล้ว - ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกำหนดการจัดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-19 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-19 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์การสรรหาเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามสถาบันการศึกษา สำนักงานเขต และเว็บไซต์ กทม.
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประกาศรับสมัครและให้ส่งผลงานฯ มกราคม ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานแต่ละสาขา จำนวน 4 วัน
:20%
เริ่มต้น :2020-05-13 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-13 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
:5%
เริ่มต้น :2020-05-25 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-25 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ปฐมนิเทศเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-05-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-30 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดพิธีเชิดชูเกียรติฯ มอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา
:20%
เริ่มต้น :2020-08-22 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-22 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3635

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3635

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0842

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ทุน : 1350

ผลงานที่ทำได้ ทุน : 64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ทุน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
64.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **