ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2563 : 23000000-3662

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน ด้านงานวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานขนบธรรมเนียมวิถีไทย และวันสำคัญทางประเพณีไทย จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น ด้วยความภาคภูมิใจ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อไป

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางประเพณี 2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2563 ประกอบด้วย วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย และกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : สรุปผลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรจากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุดนิทรรศการ ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานเป็นเงิน 4,684,500.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 2. ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ดังนี้ 2.1 งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 2.2 งานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 2.3 กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 2.4 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 3. งบประมาณ - รวมใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 4,684,500.-บาท - โอนงบประมาณเข้างบกลาง เป็นเงิน 20,501,3000.-บาท - คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน 293,000.-บาท 4. ตัวชี้วัดจำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ ผลสำเร็จ ชุดนิทรรศการ จำนวน 6 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 : 1. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 2. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-07-29)

82.00

29/07/2563 : 1. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ พิจารณา 2. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-23)

10.00

2020-6-23 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1.งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00842 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 2. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ 3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

2020-5-26 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย โดยมีรายละเอีบด ดังนี้ 1.งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 2. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ 3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ว่าจะยังดำเนินการจัดกิจกรรมหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

** อุปสรรคของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : 1.งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 2. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ 3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู๋ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ว่าจะยังดำเนินการจัดกิจกรรมหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก และชะลอการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : 1. จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - การประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติให้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง 2. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ณ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และงดจัดงานตามมติที่ประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3. จัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ที่เหมาะสม 4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียด TOR จัดทำหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2563 เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน จำนวน 2,000 เล่ม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทำให้มีความจำเป็นต้องงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 และการจัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพราะเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทำให้มีความจำเป็นต้องงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 และการจัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพราะเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานเป็นเงิน 4,684,500.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการสั่งการสนับสนุนการจัดงาน และจัดเตรียมการประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2563 3. กิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 - อยู่ในระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR จ้างเหมาจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลาง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน ๒,000 เล่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงชุดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ จำนวน 10,000 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานเป็นเงิน 4,684,500.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - จัดทำรายละเอียด TOR จ้างเหมาจัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการสั่งการสนับสนุนการจัดงาน และจัดเตรียมการประชุม 3. กิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 - ดำเนินการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลาง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 2,000 เล่ม อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ได้ผู้รับจ้างเหมาจัดงานฯ และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงาน ได้แก่ จัดประชุม จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมการจัดงานแถลงข่าว 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาจัดงานฯ ด้วยวิธี e-bidding - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดงานและจัดทำภารกิจเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - กำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - อนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ แล้ว - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว - ดำเนินการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดงานฯ แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาจัดงานฯ ด้วยวิธี e-bidding 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3662

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3662

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0828

ตัวชี้วัด : 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 3

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **