ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 : 23000000-3663

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นองค์กรต้นแบบที่ส่งเสริมงานด้านศาสนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และถือเป็นวาระอันเป็นมหาอุดมมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลกอย่างมีระบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 2. เพื่อเป็นองค์กรในการประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการสาธารณสงเคราะห์อันจะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 3. เพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ด้านศาสนาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 69 รูป มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 197,300.-บาท 2. ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 2.1 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 2.2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 3. งบประมาณ - รวมใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 197,300.-บาท - โอนงบประมาณเข้างบกลาง เป็นเงิน 2,168,500.-บาท 4. ตัวชี้วัดจำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร ผลสำเร็จ 9 เครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :มีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 : อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-29)

30.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-23)

20.00

23/06/2563 : อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

2020-5-26 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

** อุปสรรคของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าภาพหลัก จะเชิญกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส่วนวัฒนธรรม ได้เตรียมการในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR ในการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 69 รูป มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน 197,300.-บาท - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕63 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : 1. จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕63 - กำหนดจัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕63 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - อนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕63 แล้ว - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563
:35%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3663

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3663

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0828

ตัวชี้วัด : 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 3

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **