ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 : 23000000-3664

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 14 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีหน้าที่ในการดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 2. เพื่อดำเนินการรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 3. เพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (มภ. 2) จำนวน 6 รายการ 2. จัดทำวีดิทัศน์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : สรุปผลการดำเนินการโครงการ 1. จัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. ตำนานจระเข้ดาวคะนอง สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) สาขาศิลปะการแสดง 3. ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 2. งบประมาณ - กระทรวงวัฒนธรรมยกเลิกการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 192,900.-บาท ส่วนวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ชะลอการจัดกิจกรรมที่ไม่เร่งด่วน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ให้คณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทางไปรษณีย์แทนการจัดประชุม 3. ตัวชี้วัดจำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ ผลสำเร็จชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 6 ชุด/เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 : ดำเนินการจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ และอยู่ระหว่างจัดส่งให้ผู้ทรคุณวุฒิในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : 1. วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม นำคณะนักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแบบ มภ. ๒ รายการ สำนักดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เขตพญาไท สาขาศิลปะการแสดง สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญา ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะอัตลักษณ์ของสำนักดนตรีไทย คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชน พร้อมด้วยมาตรการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลสถานะการคงอยู่ การถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยคุกคาม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 2. วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะนักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแบบ มภ. ๒ รายการ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์กฤษณ์ ฤทธิ์เดชา เจ้าของมรดกภูมิปัญญา ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะอัตลักษณ์ คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชน พร้อมด้วยมาตรการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลสถานะการคงอยู่ การถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยคุกคาม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/06/2563 : 1. ไม่ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ชะลอการจัดกิจกรรมที่ไม่เร่งด่วน ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00820 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 2. เปลี่ยนแปลงรายการที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียน สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จากรายการสวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา เป็น ขนมตึงตัง เขตบางนา 3. วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม นำคณะนักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแบบ มภ. 2 รายการ ตักบาตรพระร้อยทางเรือ วัดสุทธาโภชน์ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีพระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์ อ.ปราณีต อนงค์ ว่าที่ร้อยตรีรามัญ สาระพันธุ์ ประธานสภาชุมชนเลียบคลองมอญ กรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน ซึ่งล้วนเป็นผู้สืบทอดประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เป็นผู้ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะอัตลักษณ์ของประเพณีฯ คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชน มาตรการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลสถานะการคงอยู่ การถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยคุกคาม 4. วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม นำคณะนักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อ จัดทำแบบ มภ. 2 รายการ ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีคุณป้าเล็ก มงคลพันธ์ เจ้าของมรดกภูมิปัญญา ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะอัตลักษณ์ของประเพณีฯ คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชน พร้อมด้วยมาตรการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลสถานะการคงอยู่ การถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยคุกคาม พร้อมนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางนา นำโดยนางดวงพร เสกสุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ ในการประสานงานลงพื้นที่ 5. วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม นำคณะนักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแบบ มภ. 2 รายการ ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางานช่างฝีมือดี้งเดิม สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายนิพนธ์ มนูทัศน์เเละนายมนัสนันท์เบญจรงคจินดา เจ้าของมรดกภูมิปัญญา ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะอัตลักษณ์ของผ้าไหมบ้านครัว คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชน พร้อมด้วยมาตรการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลสถานะการคงอยู่ การถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยคุกคาม พร้อมนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ในการประสานงานลงพื้นที่ ทั้งนี้ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเพื่ออสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบ้านครัวด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : 1.อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 สาขา จากเอกสาร และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องชะลอการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2.อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 สาขา จากเอกสาร และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องชะลอการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2.อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องชะลอการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล ทำให้ต้องเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องชะลอการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล ทำให้ต้องเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : - อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม - หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มอบหมายนักวิชาการวัฒนธรรมในกลุ่มงาน รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลมภ.2 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - นักวิชาการวัฒนธรรม เตรียมการจัดเก็บข้อมูล มภ.2 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกเพื่อประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง - ตำนานท้าวอู่ทองในกรุงเทพมหานคร (สำรอง) 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) - กระตั้วแทงเสือ (สำรอง) - โขนสด (คณะประยุทธ ดาวใต้ เขตประเวศ) (สำรอง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง - ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) เขตบางซื่อ (สำรอง) 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา - ข้าวต้มน้ำวุ่น ชุมชนวัดสามพระยา เขตพระนคร (สำรอง) 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี - เครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร (สำรอง) 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม - กระบี่กระบอง (สำรอง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : 1. อยู่ระหว่างประชุมหารือภายในส่วนวัฒนธรรมเพื่อกำหนดแผนงานและขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 2. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (มภ. 2) จำนวน 6 รายการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำวีดิทัศน์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3664

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3664

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0827

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
90.77

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **