ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) : 23000000-3693

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

น.ส.โศจิรัศมิ์ กุลศิริชัยวัฒน์ โทร. 0 2272 4500

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ขึ้นภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร บนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน ภายในพื้นที่ประกอบด้วย ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลีเวอร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับเด็กได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก สามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยมีการจัดแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีชุดนิทรรศการที่หลากหลาย และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเด็ก (Learning by Doing) ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กวัยแรกเกิด – 12 ปี ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” สามารถเปิดให้บริการและรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน

23041310/23041310

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมกับพิพิธภัณฑ์เด็กประเทศอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” 2. เพื่อสร้างการรับรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Creative Minds ให้แก่เด็ก ด้วยกระบวนการและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) สามารถเปิดให้บริการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์”

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. ให้บริการเด็ก และประชาชนทั่วไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 10 กิจกรรม/เดือน เชิงคุณภาพ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) มีความพร้อมด้านสถานที่ การบริหารจัดการชุดนิทรรศการ กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็กและประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์”

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-23)

35.00

23/02/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1281/2563 ลว. 3 พฤศจิกายน 2563 - รายงานขอซื้อเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2893/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563 2. ผู้นำกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ - ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ เป็น ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม จำนวน 10 คน x 2 ชั่วโมง x 500.-บาท ปฏิบัติงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กท 1905/119 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563 (22 – 30 ธันวาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 80,000.-บาท - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 240,000.-บาท - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมมือสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมDIY FACE MASK HANGING ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Bottle balloon ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมขนมปังซูชิโรล ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมวาดภาพผลไม้ตามฤดูกาล ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Hello Animal และกิจกรรมมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ และกิจกรรมกำไลข้อมือ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นนิ้วมือ นิทานเรื่อง ลูกหมู 3 ตัว ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Animal Puppets ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม CDM Lucky Hour “ชั่วโมงหรรษา” ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1262/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2892/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2953/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - บ.วันไฟน์เดย์ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส. 5/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ (24 – 30 พฤศจิกายน 2563) เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ OFD 012/63 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 495,000.-บาท - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลีคลาย ตามหนังสือที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2564 5. จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13,481 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8,036 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,433 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-11)

30.00

11/01/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1281/2563 ลว. 3 พฤศจิกายน 2563 - รายงานขอซื้อเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ /2893/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563 (วันที่ 1-21 ธันวาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 151,200.-บาท - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมใบหน้ามหาสนุก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ (Nature Crafts For Kids) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมฝนสายรุ้ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมบัวลอยค็อกเทล ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน กิจกรรมวาดภาพสิ่งของรอบตัว และกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมลูกข่าง (TOP Spinner) และกิจกรรมมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ และกิจกรรมปลาตะเพียนใบเตยหอม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นนิ้วมือ นิทานเรื่อง มดกับตั๊กแตน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง แม็กซ์ผู้กล้าหาญ และกิจกรรม Magic Card ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม พระราชาหาของ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1262/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2892/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2953/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - บ.วันไฟน์เดย์ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส. 5/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ (24 – 30 พฤศจิกายน 2563) เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ OFD 012/63 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 495,000.-บาท - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลีคลาย ตามหนังสือที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13,481 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8,036 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-04)

20.00

04/12/2563 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1281/2563 ลว. 3 พฤศจิกายน 2563 - รายงานขอซื้อเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ /2893/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 226,800.-บาท - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมศิลปะภาพเงาและกิจกรรม MONSTER ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมตำลายดอกไม้ (Flower pounding to create faux watercolor paper) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Color Dancing ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมบานอฟฟี่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน กิจกรรมวาดแสงและเงา และกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมไก่กระต๊าก และกิจกรรมมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ และกิจกรรมจานรองจากใบตอง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นนิ้วมือ นิทานเรื่อง กบเลือกนาย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง หนูเจ็ดตัว และกิจกรรม Paper Bag Book ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม วงล้อวันเกิด และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1262/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2892/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2953/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - บ.วันไฟน์เดย์ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส. 5/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ (24 – 30 พฤศจิกายน 2563) เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ OFD 012/63 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13,481 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-10)

15.00

10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1281/2563 ลว. 3 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างฯ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 291,600.-บาท - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเทียนไขสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมความสุขปลูกได้ (Happy life go green) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมมหัศจรรย์ตึกไม้จิ้มฟัน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมมาร์ชเมลโล่โฮมเมด ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน กิจกรรมวาดภาพรูปทรง ๓ มิติ และกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมม้ากระดาษ และกิจกรรมมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ และกิจกรรมกำไรนาฬิกา ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นมือ นิทานเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง และกิจกรรม Fluffy Ghost ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม CDM Lucky Chair “เก้าอี้นำโชค” และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1262/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2892/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ 1116/2563 ลว. 2 ตุลาคม 2563 - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ 1206/2563 ลว. 19 ตุลาคม 2563 - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 1217/2563 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่ง สวท.ที่ 254/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศิลปะ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเป็นผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ทางความคิดและจินตนาการ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านคหกรรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเป็นผู้นำกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านการประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยและอาเซียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านการแสดงละคร ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านนันทนาการสำหรับเด็ก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กิจกรรมวันเด็ก - กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 และได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 1117/2563 ลว. 2 ตุลาคม 2563 - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ 1207/2563 ลว. 19 ตุลาคม 2563 - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 1216/2563 ลว. 20 ตุลาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จ้างวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมวันเด็ก
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3693

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3693

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-847

ตัวชี้วัด : 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **