ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร : 23000000-3733

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

27

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 27

นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาตร์พระราชา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมียอดผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๘๒๒,๔๑๔ คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

23041300/23041300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ๓. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย และนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ ๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาตร์พระราชาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-02-10)

27.00

10/02/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. 64 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 419,060 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ม.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 314,295 บาท จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 21 มกราคม 2563 จำนวน 20,727 คน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 28 ธันวาคม 2563 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-07)

22.00

07/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ - ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 9 ม.ค. 64 1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ - กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 16,993 คน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 28 ธันวาคม 2563 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างทำบูธ เตรียมการจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 มกราคม 2564 1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจ้างทำแผ่นป้ายและแผ่นพับกิจกรรม 1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อขอขวัญของรางวัล 1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม 1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พย 63 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ต.ค. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10,266 คน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63 1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 63 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย ประจำเดือน ต.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1.กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 64 1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 กิจกรรม 1.3 - 1. 5 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรม พอ.สร้าง.สุข
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม Bangkok City library showcase
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-847

ตัวชี้วัด : 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **