ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) : 23000000-3735

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวไพลิน พลอยพราว โทร. 022257612 – 13 ต่อ 104

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนหนึ่งของภาคี MICE City ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และเมืองพัทยา ซึ่งล้วนแล้วด้วยศักยภาพในการดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ จากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ความถี่ และจำนวนวันพักค้างเพิ่มขึ้น สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ยังให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการกระจายรายได้ในท้องถิ่น อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีคุณภาพสูงจำนวนมากเข้ามายังกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามความตกลงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการร่วมด้วยช่วยกันกับหน่วยงานภาคีอีกหลากหลายในการทำให้การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี อันส่งผลให้บทบาทและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครโดดเด่นในสังคมโลกมากยิ่งขึ้นในฐานะเมืองที่ศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ด้วยเหตุนี้ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเทียว จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นี้ขึ้นอีกครั้ง

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน 2. เพื่อเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MCIE) 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด ถ่ายทอดหรือเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการให้การสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ (MICE)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

03/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ (MICE) จำนวน 5 กิจกรรม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดังนี้ 1. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 2. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษา“การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) 3. กิจกรรมเข้าร่วมการประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Video Conference จัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 4. กิจกรรมเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมิองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน”วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เวลา 14.00 - 16.00 น. จัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 5. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมทาง Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย - ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 39 ) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 40 ) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 41 ) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 - ตามประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทำให้หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-21)

85.00

21/07/2564 : - เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย - ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2564 - ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ ควบคุม พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - ทำให้หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-24)

80.00

24/06/2564 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมทาง Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom โดยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมอบหมายให้นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากนายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เป็นผู้แทนผู้ประกอบการไมซ์เสนอแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) มาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในรองรับการจัดงานไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) และรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานเพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ (One Stop Service Center for MICE) เพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยจัดทำเพื่อให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ผู้ประกอบการไมซ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ การประสานงาน การขอการตรวจลงตรา (VISA) การเดินทาง กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การขนส่งและโลจิสติกส์ สถนที่จัดงาน โรงแรมและสถานที่พัก การรักษาความปลอดภัย การชำระภาษี เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-05-17)

72.00

17/05/2564 : เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 - หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน/ การประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-21)

70.00

21/04/2564 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโปรดเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมิองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” และปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (รายละเอียดตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ด่วนที่สุดที่ กท 1207/0590 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564) โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เวลา 14.00 -16.00 น. โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมลงนาม จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมสายการบินประเทศไทย และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี และเมืองพัทยา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-24)

65.00

24/03/2564 : ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อสร้างความมั่นใจและแนวทางการปฏิบัติในการจัดงาน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ สำหรับการเปิดเมือง ๑๐ เมืองไมซ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีแนวทางให้มีการลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งกรมอนามัยได้จัดส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยคาดการณ์ว่ากำหนดการลงนามฯ จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้อยู่ในระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมลงนามฯ และเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-02-24)

62.00

24/02/2564 : - เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย - ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-20)

60.00

20/01/2564 : กิจกรรมที่ 2 : นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นำเสนอแนวคิดของการจัดทำโครงการ Smart MICE Card ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเดินทางไมซ์ และผู้จัดงานไมซ์) เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ Smart MICE Card ของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น โดยได้มีการการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการ MICE ของไทย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดงาน MICE และนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวม และสรุปผล มานำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งรับฟัง ความคิดเห็น และประเมินแนวคิดของโครงการฯ ผ่านตัวชี้วัดโดยอาศัยหลักการ Balance Score Card ในมุมการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต และจะนำผลการประเมินมาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-22)

40.00

22/12/2563 : - กิจกรรมที่ 1: สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ซึ่งนายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมการกงสุล กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานดอนเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ มีหน้าที่ ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เสนอแนะ และจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ และศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One - Stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นและร่วมมือ ประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-17)

12.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนและเผยแพร่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ให้การสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานและสรุปผลในแต่ละกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3735

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3735

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-849

ตัวชี้วัด : 12. จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ช่องทาง/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/ช่องทาง/ปี : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **