ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน : 24000000-2964

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอิทธิพล อิงประสาร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยมีหลักการให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครและสามารถสอดส่อง ควบคุม ดูแล ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชนของตนเอง และคงทัศนคติที่ดีในการทำงานพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมีจิตสาธารณะมีความรักถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคือ ผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชนต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องมีความพร้อมและเสียสละ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำในชุมชน สำนักพัฒนาสังคมจึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนโดยดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้ผู้นำชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน เรียนรู้ภาวะผู้นำ ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สามารถวางแผนในการบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้เข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 กรุงเทพมหานครกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครโดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” ตัวชี้วัด “ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน” ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 และตัวชี้วัด “ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต” ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีจำนวนชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 2,069 ชุมชน และในปีงบประมาณ 2561-2562 มีชุมชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จำนวน 1,056 ชุมชน สำนักพัฒนาสังคมจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอบรมชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ให้ครบตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร

24030000/24030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออบรมให้ความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชน และบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับกรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง มีทัศนคติที่ดีดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่มากขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งได้ 2.3 เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การสร้างประชาคมในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนพัฒนาชุมชน 2.4 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จาก 50 เขต จำนวนรุ่นละ 173 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 17 คน รวมรุ่นละ 190 คน ดำเนินการทั้งหมด 12 รุ่น รวมทั้งสิ้น 2,280 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ สถานที่เอกชนในต่างจังหวัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/08/2563 : ดำเนินการอบรมสัมมนารุ่นที่ 1 - 14 เป็นที่เรียบร้อยและจะดำเนินการอบรมรุ่นที่ 15 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการรุ่นที่ 1-10 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดอบรบรุ่นที่ 8-11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/06/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 ) ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตแจ้งวันเวลาดำเนินการ โดยเรื่มดำเนินการรุ่นที่ 8 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องจากตอนนี้อยู่ในสถานะการโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องจากตอนนี้อยู่ในสถานะการโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดอบรบ (รอประกาศเพื่อจัดอบรมรุ่นต่อไป)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-02-26)

57.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดอบรบรุ่นที่ 1-4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดอบรมรุ่นที่ 1-4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 :จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 4 คัน จำนวน 15 รุ่นและจัดซื้ออุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด ประกาศแบบขอซื้อขอจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 4 คัน ทั้งหมด 15 รุ่น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตรการอบรม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
:45%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2964

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2964

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1013

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตมีชุมชนต้นแบบที่บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **