ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 24000000-2970

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และต้องพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพได้ - สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้มีศักยภาพดีต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดรับกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าตามวัย

เป้าหมายของโครงการ

-แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมในการขอจัดสรรงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง 1.2 การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบูรณาการการทำงานด้านปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 145 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินการแบบพักค้าง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จังหวัดจันทบุรี 3. อบรมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 320 คน แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวนรุ่นละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน ดำเนินการแบบไป – กลับ ระยะเวลา 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

2020-3-24 : 24/3/2563 :.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ โรงแรม ทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ๆละ 1 คน แยกเป็น 3 รุ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รุ่นละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 327 ตน เป็นเงิน 459,896.-บาท และจัดทำรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว -ส่งคืนเงินเข้างบกลาง เป็นเงิน 8,522.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-28)

95.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-01-24)

92.00

24/1/2563 : -สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : -สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-26)

8.00

26/11/2562 : -สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างปรพสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-05-05
สิ้นสุด :2019-05-05
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-12-17
สิ้นสุด :2019-12-17
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่และหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-05
สิ้นสุด :2019-12-05
ขั้นตอน 5
:ขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย,จัดทำคำสั่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-10
สิ้นสุด :2019-12-10
ขั้นตอน 6
:ประสานและเรียนเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-05
สิ้นสุด :2020-02-05
ขั้นตอน 8
:จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-03-03
สิ้นสุด :2020-03-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2970

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2970

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1019

ตัวชี้วัด : ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
91.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **