ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้สูงอายุ : 24000000-2971

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และคาดว่าจะเข้าสู่่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 ปัญหาการเปลียนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรไทยได้มีการเปลี่ยนไปกล่าวคือ ทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณที่จำนวนและสัดส่วนของประชากรเด็กลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัยสูงอายุ ซึ่งจะเป็นเสี่ยงและเปราะบางทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับอัตราในภาพรวมของประเทศ การก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งที่ต้องตระหนักและแสวงหากลยุทธที่มีประสิทธิภาพมาป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้งระยะและระยะยาว สำนักพัฒนาสังคมได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ล้วนหวังให้ตนเองมีอิสระภาพทางการเงิน มีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน มีงานอดิเรก มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานเพื่อสังคมได้ จึงได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและรองรับงานด้านพัฒนาตุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมสูงวัย" และเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพต่อการร่วมพัฒนาสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชี้วิตของผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม 2662 - กันยายน 2563 จำนวน 300 คน ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดสำนักพัฒนาสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/05/2563 : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หลักสูตรที่่เปิดสอน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ 5ศูนย์ วิชาที่เรียน 1 วัน - จัดดอกไม้ประดิษฐ์ - ถักโครเชต์ - งานเพ้นท์ - ร้อยลูกปัด - เพ้นท์เล็บ - แปรรูปสมุนไพร เทียนแฟนซี - ผ้าบาติก – มัดย้อม - งานประดิษฐ์จากผ้า - จัดดอกไม้ มาลัย บายศรี - ร้อยลูกปัด - เฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน – งานเพ้นท์ - ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก - ของชำร่วย - ดอกไม้ดิน – ปั้นของจิ๋ว - ถักเชือกเมคราเม่ - ศิลปะการวาดภาพ - เปเปอร์มาเช่ต์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง - ซ่อมโทรศัพท์มือถือ - E-commerce - ซ่อมคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - เบเกอรี่ - อาหารไทย - ขนมไทย หลักสูตร 150 ชั่วโมง - นวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 160 ชั่วโมง - ตัดผมชาย - แพทเทริ์น - ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี - เสริมสวย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

2020-4-27 : อยู่ระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมปิดเรัยนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนผู้สูงอายุ ระหว่าง ต.ค.62 - มี.ค. 63 จำนวน 2,786 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน จำนวน ผู้สูงอายุ ระหว่าง ต.ค.62 - มี.ค.63 จำนวน 2,786 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน จำนวน ผู้สูงอายุเดือน มกราคม 2,366 คน กุมภาพันธ์ 1,500 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน สรุปจำนวนผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 3,468 คน เดือนพฤศจิกายน 3,010 คน เดือนธันวาคม 2,534 คน เดือนมกราคม 520 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน เดือนตุลาคม จำนวน 3,484 คน เดือนพฤศจิกายน 629 คน รวม 4,113 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ศูนย์ 1.ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค่าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานเวศน์ 1) 3.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) 4.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา 5.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม33) เขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์/สำรวจความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์/สำรวจความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการกำหนดการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการกำหนดการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร/จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-11
สิ้นสุด :2019-10-11
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร/จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-11
สิ้นสุด :2019-10-11
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ
:35%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ
:35%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมสถิติ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม (เดือน 1 ครั้ง)
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมสถิติ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม (เดือน 1 ครั้ง)
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2971

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2971

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **