ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 24000000-2976

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม นับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าในระดับอาเซียนและก้าวไปสู่ความเป็นสากล

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจดิจิตอล

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมแบบ ไป - กลับ จำนวน 2 รุ่น โดยกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 2 วัน และกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมเป็น 3 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่น ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน คิดเป็นรุ่นละ 60 คน จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณขอคืนงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรม จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะกลับสู่สถานการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์และประสานสำนักงานเขตคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานสถานที่และวิทยากร และการจัดทำหลักสูตรรายวิชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-28)

0.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-17)

0.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสำรวจรายวิชาเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานด้านวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติบุคคลภายนอก
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2976

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2976

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1029

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **