ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ : 24000000-2985

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

92.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92.00

นางสาวบุญทิวา สารวรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีตลาดนัด เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และสินค้า Bangkok Brand รวมทั้ง สินค้าของดี ของอร่อย ที่มีชื่อเสียงในเขตต่างๆ ตลอดจน สินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาประหยัด จากเกษตรกร ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นการลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand และของดี ของอร่อย ของกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand ด้วย

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand และของดีของอร่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรของกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในราคาประหยัด 2.4 เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาดในประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand และของดี ของอร่อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563 ในทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ แรกของเดือน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) และทุกวันพุธ ถึงวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ที่ว่างด้านข้างลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการประสานให้นำสินค้าไปจำหน่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-27)

92.00

27/05/2563 : ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 ตามวันที่ ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 1-4 ต.ค.62/5-8 พ.ย.62/2-6 ธ.ค.62/7-10 ม.ค.63/4-7 ก.พ.63/3-6 มี.ค.63 จำหน่ายที่ กทม.2 30-31 ต.ค.62และ 1พ.ย.62 /27-29พ.ย.62/25-27ธ.ค.62/29-31 ม.ค.63/26-28ก.พ.63/25-27 มี.ค.63 ขณะนี้ได้งดการจำหน่ายสินค้า ที่ กทม.1 และ กทม.2 ตั้งแต่เดือน เม.ย. ไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ co-vid19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-29)

90.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 ตามวันที่ ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 1-4 ต.ค.62/5-8 พ.ย.62/2-6 ธ.ค.62/7-10 ม.ค.63/4-7 ก.พ.63/3-6 มี.ค.63 จำหน่ายที่ กทม.2 30-31 ต.ค.62และ 1พ.ย.62 /27-29พ.ย.62/25-27ธ.ค.62/29-31 ม.ค.63/26-28ก.พ.63/25-27 มี.ค.63 ขณะนี้ได้งดการจำหน่ายสินค้า ที่ กทม.1 และ กทม.2 ตั้งแต่เดือน เม.ย. ไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ co-vid19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ co-vid19 ทำให้ต้องยกเลิกการจำหน่ายสินค้าชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-03-30)

87.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตลาด Bangkok Green Market ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ในวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-03-24)

86.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 ตามวันที่ ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 1-4 ต.ค.62/5-8 พ.ย.62/2-6 ธ.ค.62/7-10 ม.ค.63/4-7 ก.พ.63/3-6 มี.ค.63 จำหน่ายที่ กทม.2 30-31 ต.ค.62และ 1พ.ย.62 /27-29พ.ย.62/25-27ธ.ค.62/29-31 ม.ค.63/26-28ก.พ.63/25-27 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-28)

85.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 ตามวันที่ ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 1-4 ต.ค.62/5-8 พ.ย.62/2-6 ธ.ค.62/7-10 ม.ค.63/4-7 ก.พ.63 จำหน่ายที่ กทม.2 30-31 ต.ค.62และ 1พ.ย.62 /27-29พ.ย.62/25-27ธ.ค.62/29-31 ม.ค.63/26-28ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-01-31)

84.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 ของเดือนมกราคม ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 เมื่อวันที่ 7- 8 มกราคม 2569 จำหน่ายที่ กทม.2 เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-01-29)

83.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 เมื่อวันที่ 1-4 ต.ค.62 ,5-8 พ.ย.62 ,2-6 ธ.ค.62 ,7-10 ธ.ค.62 จำหน่ายที่ กทม.2 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.62 ,27-29 พ.ย.62 ,25-27 ธ.ค.62 ,29-31 ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2019-12-25)

82.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 เมื่อวันที่ 1-4 ต.ค.62 , 5-8 พ.ย.62 ,2-6 ธ.ค.62 จำหน่ายที่ กทม.2 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.62 ,27-29 พ.ย.62 , 25-27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2019-11-28)

81.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ จำหน่ายที่ กทม.1 เมื่อวันที่ 1-4 ต.ค.62 , 5-8 พ.ย.62 จำหน่ายที่ กทม.2 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.62 ,27-29 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-24)

80.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ นำสินค้าทางการเกษตร ของดีของอร่อย กทม.สินค้าชุมชน สินค้า bangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่าย ที่ กทม.1 และ กทม.2 เป็นประจำทุกเดือน โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาจำหน่ายที่ กทม.1 เมื่อวันที่ 1-4 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้สถานที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2985

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2985

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1034

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **