ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสำนักพัฒนาสังคมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี : 24000000-2987

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค "ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)" ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรของภาคต่างๆ ่ทั้งราชการและเอกชนจึงต้องปรับตัวตามเช่นกันเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในอนาคตองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มต้องปรับตัวไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โลกยุคใหม่กำหลังขับเคลื่อนจาก CSR ไปเป็น CSV ที่ปลูกฝังจิตสำนักค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและสังคมของการทำงานในอนาคตจะเป็นสังคมของการมีส่วนร่วม การผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กร สามารถให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรให้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดสังคมของการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมที่สามารถนกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร เกิดบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุขและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2.เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดสัมมนาและศึกษาดูงานแก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม 2.จัดการสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 230 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-04)

10.00

4/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอเเนะ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการสัมมนาและศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการสัมมนาและศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสัมมนาและศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2987

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2987

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1036

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **