ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ : 24000000-2988

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาชุมชนให้ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้หลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน เป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายมหานครแห่งความสุขและมหานครแห่งโอกาสของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีผู้นำชุมชนเป็นภาคเครือข่ายในการขับเคลื่อน

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นอีกทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในด้านการทำงานพัฒนาสังคม 2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 3.เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพนักพัฒนาสังคมและความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาศึกษาดูงานด้านพัฒนาสังคม ออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรนักพัฒน์ New Gen : Knowledge Orientation 2.หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพบุคลากรด้านพัฒนาสังคม : Turn Pro 3.หลักสูตรนักพัฒน์ ศตวรรษที่ 21 : Go Champion

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-27)

90.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปฝล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-12-26)

61.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-29)

60.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอบรมแบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ติดต่อสถานที่และวิทยากร)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เตรียมการฝึกอบรม (จัดทำคำสั่ง กำหนดการ)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2988

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2988

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1036

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **