ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานด้านพัฒนาสังคม : 24000000-2989

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โลกถูกเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกพื้นที่ ทั้งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ข้อมูล ข่าวสารรวดเร็วและเข้าถึง รวมทั้งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ เช่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายวงกว้างขึ้น

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักบริหารงานด้านพัฒนาสังคม ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมารรถนะและศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2.เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะในการบริหารงานด้านพัฒนาสังคมในสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในทุกมิติ

เป้าหมายของโครงการ

จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจาก 50 สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 56 คน วิทยากร จำนวน 3 คน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-04)

10.00

4/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...covid 19

** ปัญหาของโครงการ :covid 19

** อุปสรรคของโครงการ :covid 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรีนมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็น

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2989

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2989

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1036

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **