ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในยุคองค์กรดิจิทัลของบุคลากรสายงานสนับสนุนสำนักพัฒนาสังคม (Up skill for Digital Organization) : 24000000-2990

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์โลกปัจจุบันกำลังปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงประเทศไทยที่อยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อ่เข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ในทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรู้ ทักษะนวัตกรรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และอ่อนไหวมากขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคองค์กรดิจิทัล ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และนำความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคองค์กรดิจิทัลไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย นักจัดการทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายช่างศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ จำนวน 90 คน วิทยากร จำนวน 3 คน คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ดำเนินการแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-04)

10.00

4/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...covid 19

** ปัญหาของโครงการ :covid 19

** อุปสรรคของโครงการ :covid 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม KM เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้ัอมูลสำหรับการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและกำหนดหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2990

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2990

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1036

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **