ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก : 24000000-2993

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมที่สังคมได้ให้ความสำคัญ และมีภารกิจรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550 กำหนดในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ที่สำคัญของเด็ก 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนารอบด้าน สิทธิที่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิการมีส่วนร่วม จึงได้มีการตรากฎหมายต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เป็นต้น เพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การบริการตามความต้องการขั้นพื้นฐาน และสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพื่อจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เพื่อให้กลุ่มเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยสงเคราะห์ด้านทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีกลไกการคุ้มครองเด็กและเครือข่ายการดำเนินงานด้านคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ ให้เด็กได้รับสิทธิตามความต้องการขั้นพื้นฐานของเด็กและสิทธิตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 โดยการใช้ความรู้ทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานเดียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชนเพื่อให้กระทำหน้าที่ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้กลุ่มเด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

-1. ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในชุมชนในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร อาทิ ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 2. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสกรุงเทพมหานคร จำนวน 180 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน 3. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จากสำนักงานเขต 50 เขต ๆ ละ 2 คน จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 17 คน และวิทยากร จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 180 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน และวิทยากร จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-26)

100.00

26/6/2563 : เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล งวดที่1 จำนวน 282 ราย จำนวนเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท งวดที่3 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 781,000.-บาท งวดที่4 จำนวน 231 ราย เป็นเงิน 739,000.-บาท งวดที่5 จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 137,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-05-28)

96.00

28/05/2563 : เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล งวดที่1 จำนวน 282 ราย จำนวนเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท งวดที่3 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 788,000.-บาท งวดที่4 จำนวน 231 ราย เป็นเงิน 742,000.-บาท งวดที่5 จำนวน 44 ราย เป็นเงิน 140,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-26)

92.00

26/4/2563 : -เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล งวดที่1 จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท งวดที่3 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 788,000.-บาท ซึ่งงวดที่ 4 จำนวน 231 ราย เป็นเงิน 742,000.-บาท -การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการหอพักฯ จำนวน 86 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เป็นเงิน 62,120.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมฯ -การจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. เมื่อวันที่ 18 มค.63 ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. จำนวน 300 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน เป็นเงิน 99,000.-บาท -การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการและอาสาสมัครฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากสำนักงานเขต 50 เขตๆละ 2 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 15 คน วิทยากร 5 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน เป็นเงิน 80,530.-บาท และจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว -ส่งเงินคืนเข้างบกลาง เป็นเงิน 135,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-03-24)

71.00

24/3/2563 : -เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล งวดที่1 จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท งวดที่3 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 788,000.-บาท ซึ่งงวดที่ 4 อยู่ระหว่างรอที่ประชุมคณะกรรมการฯ -การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการหอพักฯ จำนวน 86 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมฯ -การจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. เมื่อวันที่ 18 มค.63 ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. จำนวน 300 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน เป็นเงิน 99,000.-บาท -การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการและอาสาสมัครฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากสำนักงานเขต 50 เขตๆละ 2 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 15 คน วิทยากร 5 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน เป็นเงิน 87,800.-บาท และจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-27)

70.00

27/2/2563 : : -เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล งวดที่1 จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท งวดที่3 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 788,000.-บาท ซึ่งงวดที่ 4 อยู่ระหว่างรอที่ประชุมคณะกรรมการฯ -การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการหอพักฯ จำนวน 86 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมฯ -การจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. เมื่อวันที่ 18 มค.63 ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. จำนวน 300 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน เป็นเงิน 99,000.-บาท -การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-01-24)

67.00

24/1/2563 : -เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล งวดที่1 จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท งวดที่3 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 788,000.-บาท ซึ่งงวดที่ 3 อยู่ระหว่างขอยืมเงินทดรองราชการ -การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการหอพักฯ จำนวน 86 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมฯ -การจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. เมื่อวันที่ 18 มค.63 ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กทม. จำนวน 300 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน เป็นเงิน 99,000.-บาท -การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : -เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลอยู่ระหว่างขอยืมเงินทดรองราชการ จำนวน 2 งวด งวดที่1 จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท -การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการกิจการหอพักฯ จำนวน 86 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมฯ -การจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : -เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลอยู่ระหว่างขอยืมเงินทดรองราชการ จำนวน 2 งวด งวดที่1 จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 900,500.-บาท งวดที่2 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 416,000.-บาท -การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการขอเห็นชอบจัดกิจกรรมและประสานวิทยากรและสถานที่และทำบันทึกเพื่อขอรายชื่อผู้ร่วมงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสฯพื้นที่50 เขต
:40%
เริ่มต้น :2019-10-10 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-10 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการกิจการ พรบ.หอพัก 2558
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์เด็กฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดสัมมนาให้ความรู้และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2993

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2993

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **