ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส : 24000000-2994

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการกำกับดูแล และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน และพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป ทั้งนี้ การจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว สตรี และผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขเสมอภาค เท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

-การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว สตรี ประชาชน ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากลำบาก ในด้านทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน เงินสนับสนุนกิจกรรทางการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครอบครัว สตรี และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 380 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : 1.วัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส -เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.กลุ่มเป้าหมาย -การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากลำบาก ในด้านทุนประกอบอาชีพค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 3.ผลการดำเนินการ -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-25)

70.00

25/8/2563 : 1.วัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส -เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.กลุ่มเป้าหมาย -การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากลำบาก ในด้านทุนประกอบอาชีพค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 3.ผลการดำเนินการ -อยู่ระหว่างการขอยืมเงินใช้ในราชการ ชุดที่ 7/63 จำนวน 218 ราย เป็นเงิน 504,500.-บาท -อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-07-25)

58.00

25/7/2563 : 1.วัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส -เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.กลุ่มเป้าหมาย -การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากลำบาก ในด้านทุนประกอบอาชีพค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 3.ผลการดำเนินการ -อยู่ระหว่างการขอยืมเงินใช้ในราชการ ชุดที่ 6/63 จำนวน 129 ราย เป็นเงิน 265,000.-บาท -อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-06-26)

56.00

26/6/2563 : 1.อยู่ระหว่างรวบรวมใบสำคัญรับเงินผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อชดใช้ฎีกาเงินยืมใช้ในราชการ ชุดที่ 5/63 จำนวน 160 ราย เป็นเงิน 424,000.-บาท 2.อยู่ระหว่างการขอยืมเงินใช้ในราชการ ชุดที่ 6/63 จำนวน 129 ราย เป็นเงิน 265,000.-บาท 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ 50 เขต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จตามคำร้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-05-28)

46.00

28/05/2563 : 1.อยู่ระหว่างการขอยืมเงินใช้ในราชการชุดที่ 5/63 จำนวน 160 ราย เป็นเงิน 424,000.-บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่ 50 เขตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-04-26)

34.00

26/4/2563 : 1.อยูาระหว่างรวบรวมใบเสร็จรับเงินผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อชดใช้ฎีกาเงินยืมในราชการ ชุดที่ 3/63 จำนวน 204 ราย เป็นเงิน 470,958.-บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินรวบรวม case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่50เขต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง -ส่งเงินคืนเงินเข้างบกลาง เป็นเงิน 667303.60.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-24)

28.00

24/3/2563 : -1อยู่ระหว่างการยืมเงินทดรองราชการชุดที่3/63 จำนวน 204 ราย เป็นเงิน 470,000.-บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินรวบรวม case ชุดที่ 4/63 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่ 50 เขต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-02-27)

26.00

27/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างการขอยืมเงินทดรองราชการชุดที่3/63 จำนวน 204 ราย เป็นเงิน 470,000.-บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่ 50 เขต เพื่อตรวจสอบข้อมเท็จจริงตามคำร้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-24)

23.00

24/1/2563 : 1.อยู่ระหว่างรวบรวมใบสำคัญรับเงินผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 184 ราย เป็นเงิน 506,500.-บาท (รอบที่ 2/63) เพื่อส่งคืนฎีกา 2.ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ 50 เขตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง 4.ได้รับเงินยืมทดรองราชการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 วันที่ 24 มค.63 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ยอดเงิน 341,000.-บาท -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งเบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างการขอยืมเงินทดรองราชการชุดที่ 2/63 จำนวน 184 ราย เป็นเงิน 506,500.-บาท 2.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่ 50 เขตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง 3.ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าเข้าร่วมสัมมนาฯเพื่อจัดทำคำสั่งและบุคคลภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-26)

8.00

26/11/2562 : 1.ได้รับเงินยืมทดรองราชการ ชุดที่ 1/63 จำนวน 131 ราย 2.อยู่ระหว่างประสานแจ้งสำนักงานเขตรับเงินและรวบรวมใบสำคัญรับเงิน 3.ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด case ชุดที่ 2/63 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 4.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่ 50 เขตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : 1.ได้รับเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด case เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่ 50 เขตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2994

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2994

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **