ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ : 24000000-2995

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุและมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ถูกบุตรหลานทอดทิ้ง และประสบความเดือดร้อน ไม่สามารถพึ่งตนเองและบุตรหลานได้ ไม่ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งถือเป็นองค์การสวัสดิการสังคมที่จะต้องมีระบบการจัดบริการทางสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบากหรือที่ต้องได้รับความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามสิทธิที่สมควรจะได้รับและการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วยการจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดสวัสดิการสังคม ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนกลไกต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับบริการและสามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการขยายเครือข่ายการทำงานและบริการอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหายากลำบากให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 2. เพื่อจัดบริการสังคมเพื่อป้องกัน แก้ไข พัฒนาสังคม และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาค อย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนกลไกการพิทักษ์ และปกป้องคุ้มครองผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

-แบ่งการดำเนินงานเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบากในด้านการเงิน เช่น ค่าครองชีพประจำวัน ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล และด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ กิจกรรมที่ 2 การเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ" ประจำปี 2559 ให้แก่พ่อตัวอยางจากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ 70 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน กิจกรรมที่ 4 จัดสัมมนาสืบสานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ผู้สูงอายุในชุมชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน กิจกรรมที่ 5 การเชิดชูเกียรติ "วันแม่" ประจำปี 2560 ให้แก่แม่ตัวอย่างจากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -ได้รับการจัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 522 ราย เป็นเงิน 835,500.-บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประสบปัญหาฯ จำนวน 503 ราย เป็นเงิน 813,500.-บาท และคืนเงิน จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 22,000.-บาท เนื่องจากเสียชีวิต และย้ายที่อยู่ เรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้กรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมที่ 6 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -ดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตมารับเงินฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบปัญหาฯ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 12,000.-บาทและรวบรวมใบสำคัญรับเงินและส่งเอกสารประกอบการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ เรียบร้อยแล้ว -ได้รับการจัดสรรเงินงกลาง จำนวน 522 ราย เป็นเงิน 835,500.-บาท ดำเนินการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างแจ้งสำนักงานเขตมารับรับเงินฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบปัญหาฯ 2.กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้กรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมที่ 6 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -พิจารณาให้ความช่วยเหลือและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 12,000.-บาท อยู่ระหว่างยืมเงินทดรองใช้ในราชการ -เนื่องจากยังมีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนคงค้างและอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงกลาง จำนวน 522 ราย เป็นเงิน 835,500.-บาท 2.กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้กรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมที่ 6 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -พิจารณาให้ความช่วยเหลือ -ดำเนินการส่งใบสำคัญรับเงิน เพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 496,500.-บาท และส่งคืนเงิน จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 12,000.-บาท เนื่องจากเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดอื่นเรียบร้อยแล้ว -เนื่องจากยังมีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนคงค้างและอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 522 ราย เป็นเงิน 835,500.-บาท 2.กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้กรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมที่ 6 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -ดำเนินการส่งใบสำคัญรับเงิน เพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 496,500.-บาท และส่งคืนเงิน จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 12,000.-บาท เนื่องจากเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดอื่นเรียบร้อยแล้ว -เนื่องจากยังมีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนคงค้างและอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 522 ราย เป็นเงิน 835,500.-บาท 2.กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้กรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมที่ 6 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/05/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -แจ้งสำนักงานเขตให้มารับเงิน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 291 ราย เป็นเงิน 508,500.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมใบสำคัญรับเงิน -เนื่องจากยังมีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนคงค้างและอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 522 ราย เป็นเงิน 835,500.-บาท 2.กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้กรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมที่ 6 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : 24/3/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก -ดำเนินการส่งใบสำคัญรับเงิน เพื่อชดเชยใช้เงินยืมใช้ในราชการ จำนวน 375 ราย เป็นเงิน 589,500.-บาท และคืนเงิน จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 41,000.-บาท เนื่องจากเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดอื่นเรียบร้อยแล้ว -พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 291 ราย เป็นเงิน 508,500.-บาท 2.กิจกรรมที่ 5 อยู่ในระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมฯ 3.กิจกรรม6 -เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเลื่อนการจัดกิจกรรม จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว -ส่งเงินคืนเข้างบกลาง เป็นเงิน 936,114.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งให้สำนักงานเขตมารับเงิน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือฯ จำนวน 375 ราย เป็นเงิน 589,500.-บาท และคืนเงิน จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 41,000.-บาท เนื่องจากเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดอื่น 2.กิจกรรมที่3 ดำเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 3,709.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมที่ 5 อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมฯ 4.กิจกรรมที่ 6 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานฯ -เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งให้สำนักงานเขตมารับเงิน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือฯ จำนวน 384 ราย เป็นเงิน 630,500.-บาท 2.กิจกรรมที่3 ดำเนินการจัดสัมมนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องโอบีโน ชั้น 5 อาคารแกรนด์พาลาสโซ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 200 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 210 คน มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 138,091.-บาท 3.กิจกรรมที่ 5 อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมฯ 4.กิจกรรมที่ 6 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-24)

45.00

24/1/2563 : กิจกรรมที่ 1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ จำนวน 384 ราย เป็นเงิน 630,500.-บาท กิจกรรมที่3และ6 ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาฯ กิจกรรมที่ 5 อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะ ยากลำบาก ดำเนินการรวบรวมใบสำคัญรับเงินเพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการจำนวน 341 ราย เป็นเงิน 552,000.-บาท และคืนเงิน จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 16,000.-บาท เนื่องจากเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ไปอยู่จังหวัดอื่น กิจกรรมที่4 ดำเนินการจัดงานเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ"ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 30 คน รวม 530 คน มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 553,000.-บาท กิจกรรมที่7 ดำเนินการจัดงานเชิดชูเกียรติ "วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวม 530 คน มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 553,000.-บาท -กิจกรรมที่3,5และ6 อยูในระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : 1.กิจกรรมที่1 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตมารับเงินสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 357 ราย เป็นเงิน 568,000.-บาท 2.กิจกรรมที่2 จัดสัมมนาชมรมผู้สูงอายุลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 150 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 1602 คน มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 109,395.-บาท 3.กิจกรรมที่ 4 จัดงานเชิดชูเกียรติ"วันพ่อ" ประจำปี 2562 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 563,000.-บาท และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานฯ 4.กิจกรรมที่7 จัดงานเชิดชูเกียรติ"วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานครประจำปี 2562" ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 563,000.-บาท และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานฯ 5.กิจกรรมที่ 3,5และ6 อยู่ในระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : -กิจกรรมที่ 1,2,4และ7อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่1ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน -กิจกรรมที่3,5และ6 อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมั้ตโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2995

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2995

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **