ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 24000000-2996

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับองค์กรคนพิการ 7 องค์กร เพื่อร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว มีแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และสำนักต่าง ๆ โดยผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต 50 เขต 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทุกพื้นที่เขต 4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านคนพิการเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร 5. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับเขต ระดับสำนัก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

-2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำที่ส่วนกลาง 2.1 อาสาสมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 5 คน 2.2 อาสาสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 4 คน 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว 4. ประชาชน แกนนำ และอาสาสมัครทุกชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทางเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 88,200 บาท ประกันสังคม 4,410 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.63 (2020-08-25)

69.63

25/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทางเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 70,570.- บาท ประกันสังคม 3,530.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.41 (2020-07-25)

64.41

25/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทางเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 72,305.27 บาท ประกันสังคม 3,620.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2020-06-26)

59.06

26/6/2563 : ดำเนินการทางเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 84,180.95.- บาท ประกันสังคม 4,210.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.83 (2020-05-28)

52.83

28/05/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการทางเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 84,966.- บาท ประกันสังคม 3,398.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.60 (2020-04-26)

46.60

26/4/2563 :24/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการทางเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 84,895.24.- บาท ประกันสังคม 3,396.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.38 (2020-03-24)

40.38

24/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 88,390.90 บาท ประกันสังคม 4,420 -บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.84 (2020-02-27)

33.84

27/2/2563 : -เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 94,242.10 บาท ประกันสังคม 4,712.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.86 (2020-01-24)

26.86

24/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเงิน 91,454.53-บาท ประกันสังคม 4573.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.09 (2019-12-24)

20.09

24/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 93,844.44.-บาท ประกันสังคม 4,693.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.15 (2019-11-26)

13.15

26/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ จำนวนเงิน 82,400.-บาท ประกันสังคม 4,120.- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.05 (2019-10-26)

7.05

26/10/2562 : เบิกจ่ายค่าคอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 5 ราย วุฒิ ปวช.จำนวน 4 ราย ค่าตอบแทน จำนวนเงิน 95,276.19 บาท ประกันสังคม 4,765.-บาท ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน ตุลาคม 2562
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน พฤศจิกายน 2562
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน ธันวาคม 2562
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน มกราคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน กุมภาพันธ์2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน มีนาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน เมษายน 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน พฤษภาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน มิถุนายน 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน สิงหาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน กันยายน 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:ส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2996

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2996

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **