ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 : 24000000-2997

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม

เป้าหมายของโครงการ

-คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต ได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

2020-5-28 : ยกเลิกการดำเนินการและคืนเงินเข้างบกลาง เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลางตามหนังสือสำนักงานสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 1505/1176 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-26)

30.00

26/4/2563 -เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าว -ส่งเงินคืนเข้างบกลาง เป็นเงิน 109,400.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 :-ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดอบรมฯ -เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่2และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตเพื่อรวบรวมจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเส่งให้สำนักงบประมาณ กทม.เพื่อให้สำนักงานฯสำนักนายกรัฐมนตรีให้ทราบเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตตรวจสอบและส่งข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิพร้อมข้อมูลการขอเป็นจำนวนเงินให้สำนักงานการสวัสดิการสังคมผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำนักงานสวัสดิการสังคมส่งข้อมูลบุคคลพร้อมข้อมูลการขอเบิกจ่ายให้กรมบัญชีกลางผ่านฐานข้อมูลระบบบูรณาการสวัสดิการสังคม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2997

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2997

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **