ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน : 24000000-2998

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศิรินทิพย์ ทองเอียด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานคร เริ่มดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลกำหนดนโยบายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กำหนดให้ “สวัสดิการชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม เป็นเจ้าของ และดำเนินการด้วยตนเองจนมีคุณภาพระดับหนึ่งก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลจึงสนับสนุนด้านการสมทบกองทุน เพื่อยกระดับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม ความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง เป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคน ในชุมชนบนพื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักดิ์ศรี การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้น จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความหลากหลายขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการชุมชน ท้องถิ่น และภาครัฐในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนและสมทบงบประมาณรวมถึงพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความหลากหลายขึ้น เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการของระบบสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐ ขบวนองค์กรชุมชนได้เสนอการจัดสวัสดิการชุมชนต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพิจารณางบประมาณสนับสนุนในหลักการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล ในอัตรา 1:1:1 (ชุมชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รัฐบาล) โดยรัฐบาลได้จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครแล้ว และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในหลักการแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนทั้ง 50 สำนักงานเขตมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละกองทุน จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน

24030000/24030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดทำเอกสารประกอบการขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง 2.2 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทบทวนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการชุมชนซึ่งกันและกัน 2.3 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับผู้แทนและแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนจากสำนักงานเขต 50 เขต ๆ ละ 1 คน รวม 50 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต 50 เขต ๆ ละ 1 คน รวม 50 คน วิทยากร จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน ดำเนินการแบบพักค้างต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน 3.2 อบรมสัมมนากรรมการและแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนและข้าราชการผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของสำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 3 คน จำนวน 150 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน วิทยากร จำนวน 3 คน รวม 167 คน ดำเนินการแบบ ไป-กลับ ระยะเวลา 1 วัน ณ สถานที่เอกชน กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-28)

60.00

28/08/2563 : ส่งคืนเงิน่หลือจ่ายงบประมาณปี 2563 ในกิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต จำนวน 542,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/07/2563 : ส่งคืนเงิน่หลือจ่ายงบประมาณปี 2563 ในกิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต จำนวน 542,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/06/2563 : ส่งคืนเงิน่หลือจ่ายงบประมาณปี 2563 ในกิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต จำนวน 542,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งคืนเงิน่หลือจ่ายงบประมาณปี 2563 ในกิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต จำนวน 542,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งคืนเงิน่หลือจ่ายงบประมาณปี 2563 ในกิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต จำนวน 542,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการ จากเดิมวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 22-24 เมษายน 2563 และขออนุมัติรายชื่อบุคคลภายนอกและข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการ จากเดิมวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 22-24 เมษายน 2563 และขออนุมัติรายชื่อบุคคลภายนอกและข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : กิจกรรมอบรมสัมมนากรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนและข้าราชการผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดอบรมในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ้าย และกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรและประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานพร้อมขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกลุ่มเป้าหมายในการอบรมสัมมนา
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2998

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2998

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **