ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (Old is Young) : 24000000-3003

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขแก่ผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเสนอแนะและการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยสามารถเข้ามาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทำให้เกิดช่องทางของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในชนทุกระดับชั้นที่แต่ละชุมชนของกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ Social Network

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมทักษะการใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานแอปพลิเคชั่นพื้นฐานและโซเชียลเน็ตเวิร์คให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 20 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบการระบาดในวงกว้าง และเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวและความปลอดภัยของบุคลากร สพส. และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ผอ.สพส.จึงอนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1502/250 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไ่มมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-02)

30.00

2/3/2563 : ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เตรียมดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3003

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3003

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **