ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) : 24000000-3004

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงห้องตัดผมชาย เนื่องจากผนังเดิมและฝ้าเพดานชำรุด ปรับปรุงห้องเสริมสวย เนื่องจากยกพื้นเพื่อซ่อมงานระบบระบายน้ำ ปรับปรุงห้องเรียบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากยกพื้นซ่อมงานระบบและขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อจัดระบบไฟฟ้าให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพห้องเรียน ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร 4 ชั้น เนื่องจากชำรุด ใช้งานนานและเปลี่ยนจากนั่งยองเป็นชักโครก ปรับปรุงหน้าต่างด้านหลังอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากชำรุดหลายจุด ตกแต่งระเบียบกันสาดอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6ชั้น เนื่องจากอาคารมีลักษณะเป็นอาคารเก่าตกแต่งให้ดูสวยงามให้น่าอยู่อาศัย ต่อเติมราวกันตกบริเวณระเบียงกันสาด ด้านหลังชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น เนื่องจากเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ออกไปทำความสะอาด ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคาร เนื่องจากเพื่อกันแดดกันฝนขณะเดินหน้าอาคารและเป็นที่นั่งพักสำหรับนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อโรงเรียน ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ และหลังคาด้าหลังอาคาร 4 ชั้น เนื่องจากหลังคาโรงจอดรถเดิมไม่สามารถกันฝนได้ ด้านหลังอาคาร 4 ชั้น มีหลังคาไม่ครอบคลุมพื้นที่ และของเดิมที่มีอยู่ชำรุด ติดตั้งเสาธงชาติที่ ชั้น 4 ของอาคาร 4 ชั้น เนี่องจากของเดิมติดตั้งอยู่อาคาร 6 ชั้น ปัจจุบันชำรุดและไม่มีความปลอดภัยไม่สะดวกในการเปลี่ยนแปลงธงชาติ เนื่องจากต้องขึ้นที่สูง และมีความเสี่ยง จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน เนื่องจากเพื่อให้มองเห็นโรงเรียนในระยะที่ไกลมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงยากเป็นการประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่ให้ประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่ผ่านไปมาหรือผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทาสีภายในอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น พร้อมเก็บงานโครงสร้างคอนกรีตแตกร้าว งานผนังและรอยต่อระหว่างอาคารทั้งหมด ก่อนดำเนินการทาสี เนื่องจากผนังในอาคารมีรอยร้าวหลายจุดทำให้มีน้ำรั่วซึมเข้าอาคารส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร ประกอบกับสีของอาคารปัจจุบันมีลักษณะซีดมากดูแล้วไม่สวยงาม ทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเก็บงานผนังแตกร้าว และรอยต่อระหว่างอาคารทั้งหมด ก่อนดำเนินการทาสี เนื่องจากผนังภายนอกอาคารมีรอยร้าวหลายจุดทำให้มีน้ำรั่วซึมเข้าอาคารส่งผลกระทบต่อตัวอาคารประกอบกับสีของอาคารปัจจุบันมีลักษณะซีดมากดูแล้วไม่สวยงาม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากสายไฟฟ้ามีการใช้งานมานานสายไฟฟ้าหลายจุดชำรุด ทำให้ไม่มีความปลอดภัยและการต่อสายภายในอาคารไม่มีความสมดุลของระบบเฟสทำให้เกิดความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากปัจจุบันชำรุด และไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากท่อระบายน้ำหลายจุดมีน้ำรั่วซึมเข้าอาคารทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ำทำให้น้ำไหลไม่ทันมีน้ำขังบริเวณจุดต่าง ๆ ส่งผลให้น้ำซึมเข้าตัวอาคารตามรอยร้าวของอาคาร

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้การเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-09-29)

75.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่งอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-27)

70.00

27/08/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-26)

55.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานพิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.แจ้งคณะกรรมการฯจัดทำแบบรูป และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) - คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
:3%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR และประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-17 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-17 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:3%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:3%
เริ่มต้น :2019-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:5%
เริ่มต้น :2019-12-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-25 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและดำเนินการพิจารณาผล
:5%
เริ่มต้น :2020-01-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-02-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-17 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ส่งตรวจร่างสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-02-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-17 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3004

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3004

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **