ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) : 24000000-3005

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-อาคารโรงฝึกงานใช้งานมานานจนถึงปัจจุบัน เกิดการทรุดโทรมและแตกร้าว ทำให้เกิดความทรุดโทรม ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่กำลังจะเสื่อมอายุการใช้งานตลอดจนความแข็งแรงของอาคารโรงฝึกงานทำให้สีที่ทาอาคารเรียนทั้งภายนอกและภายในหลุดออกเป็นเชื้อราและหมองคล้ำ แลดูไม่สวยงามพื้นอาคารเรียนชั้นล่างและทางเท้ารอบอาคารเรียนทรุดตัว ห้องน้ำบนอาคารเรียนและห้องน้ำรวมทรุดโทรม พุพังมีน้ำขัง ลานจอดรถของบุคลากรนักศึกษาทรุดตัวเป็นหลุมไม่เรียบ เป็นปัญหาน้ำขังไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงหน้าฝน ซึ่งการปรับปรุงโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษา สร้างทัศนียภาพที่ดีและความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างทัศนียภาพที่ดีและความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

เป้าหมายของโครงการ

-สร้างความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-27)

10.00

27/05/2563 : ยกเลิกดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-26)

25.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) - คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดแผนแต่งตั้งจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
:3%
เริ่มต้น :2019-10-14 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-14 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และประมาณราคากลา
:3%
เริ่มต้น :2019-10-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-28 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
:3%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
:5%
เริ่มต้น :2019-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและดำเนินการพิจารณาผล
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ส่งตรวจร่างสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-02-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-17 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-03-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3005

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3005

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1046

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดอื่นๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **