ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50010000-3229

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนิลวรรณ โรจนวัชร โทร. 6573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ราชการที่สำคัญประกอบด้วย เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น และมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง และศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวมธุรกิจ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เขตพระนครทำกิจกรรต่างๆ ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะมลพิษทั่วไปในแหล่งน้ำ ปัญหาโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน สิ่งสกปรกที่จะปนมากับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน แหล่งชุมชน ได้แก่ ขยะมูลฝอย เศษอาหาร คราบน้ำมัน สบู่ ผงซักฟอก สารเคมีต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ โดยเฉพาะผงซักฟอกจะมีปริมาณสูงและสามารถซึมลงดินไปได้ไกล ซึ่งในพื้นที่เขตพระนครมีแหล่งน้ำที่เป็นคูคลองอยู่ในพื้นที่ จำนวน 12 คลอง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพน้ำในคูคลองไม่ให้มีขยะมูลฝอยและไม่เน่าเสีย จึงได้จัดให้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยและปล่อยน้ำเสียลงใน คูคลอง รวมทั้งให้ประชาชนแยกขยะจากบ้านก่อนออกนำทิ้ง รักษาสภาพน้ำในคูคลอง และลดปริมาณมูลฝอยบางส่วนโดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำขยะหอม ในครัวเรือน เช่น เทลงในอ่างล้างจาน โถส้วม ท่อระบายน้ำ รดน้ำต้นไม้ และนำไปจัดทำปุ๋ยหมักจากผักสด ดอกไม้สดในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งน้ำสกัดชีวภาพ (น้ำขยะหอม) จะช่วยรักษาสภาพน้ำในคูคลองไม่ให้เกิดการเน่าเสีย และช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อร่วมกันรณรงค์ฟื้นฟูและรักษาสภาพน้ำในคูคลอง 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและปล่อยน้ำเสียลงคูคลอง 3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน อาคาร ร้านค้า สถานประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เห็นคุณค่าของน้ำสกัดชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ที่สามารถฟื้นฟูและรักษาสภาพน้ำเสียได้ 4. ลดสภาวะโลกร้อนได้ 5. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยได้บางส่วน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาด โดยคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง ส่งผลให้สภาพน้ำในคูคลองในพื้นที่เขตพระนครมีสภาพดีขึ้นไม่เน่าเสีย ช่วยลดสภาวะโลกร้อนและลดปริมาณมูลฝอยได้บางส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-17)

100.00

17/9/2562 : เดือนกันยายน 2562 นำน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี แจกบริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-05)

90.00

5/9/2562 :เดือนสิงหาคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 1,026 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-08)

85.00

8/8/2562 : เดือนกรกฎาคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 1,230 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-09)

75.00

9/7/2562 : เดือนมิถุนายน 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 1,016 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-12)

65.00

12/6/2562 : เดือนพฤษภาคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 990 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 : เดือนเมษายน 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 874 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-11)

50.00

11/4/2562 : เดือนมีนาคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 968 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-13)

30.00

13/3/2562 : เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 880 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-11)

25.00

11/2/2562 : ในเดือนมกราคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 906 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-15)

20.00

15/1/2562 : ในเดือนธันวาคม 2561 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 935 ขวด บริเวณหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-16)

15.00

16/12/2561 : ดำเนินการจัดทำน้ำขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ ในวันพุธ และจะนำแจกประชาสัมพันธ์ทั่วพื้นที่เขต ในเดือนตุลาคม 2561 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,082 ขวด และในเดือนพฤศจิกายน 2561 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,050 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ผู้อำนวยการเขตอุนมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-01)

5.00

1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำการแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3229

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3229

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0718

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.8700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.35

100 / 100
2
24.72

100 / 100
3
24.73

100 / 100
4
24.87

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **