ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร : 50010000-3230

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจตุชัย ฮามวงค์ โทร. 6573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้มีปัญหาในการนำสิ่งของชิ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ และทิ้งลงคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ ฯลฯ ในพื้นที่

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทำให้ไม่มีขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่ 3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้ง ได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ 2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรศัพท์และอื่นๆ ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว นำออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหาการนำมาตั้งวางทิ้งไว้บนถนน ตรอก ซอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-18)

100.00

18/9/2562 : ในเดือนกันยายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธพัฒนาชุ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียนและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 21 กันายน 2562 ชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-05)

90.00

5/9/2562 : ในเดือนสิงหาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนเขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจ้และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.05 ตัน ชุมชนบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.27 ตัน ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.63 ตัน ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.50ตันและชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย ่1.33 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-08)

85.00

8/8/2562 : ในเดือนกรกฎาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนวัดอินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.53 ตัน ชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.58 ตัน และชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.68 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-09)

75.00

9/7/2562 : ในเดือนมิุถุนายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.13 ตัน ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 5.43 ตัน ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียนและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.62 ตัน ชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.40 ตัน และชุมชนวัดนรนาถและท่าเรือเทเวศร์ ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.71 ตันนำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-12)

65.00

12/6/2562 : :ในเดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนหลังวัดราชนัดดาและชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.31 ตัน ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดินและริมคลองหลอดวัดราชนัดดา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.06 ตัน และชุมชนวังกรมพระสมมิตอมรพันธ์และชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.08 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 :ในเดือนเมษายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนวัดสามพระยาและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.90 ตัน และชุมชนวัดสังเวชและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.07 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-11)

50.00

11/4/2562 : ในเดือนมีนาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียนและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.31 ตัน ชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.08 ตัน ชุมชนวัดนรนาถและท่าเรือเทเวศร์ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.62 ตัน และชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.17 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-13)

30.00

13/3/2562 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดินและริมคลองหลอดวัดราชนัดดา ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.06 ตัน ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์และชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.54 ตัน ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.26 ตัน และชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.40 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-11)

25.00

11/2/2562 : ในเดือนมกราคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนวัดสังเวชและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.93 ตัน ชุมชนเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.56 ตัน ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.65 ตัน และชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุุมชนวัดเทพธิดารามและริมคลองหลอดวัดราชนัดดา ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.76 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-15)

20.00

15/1/2562 : ในเดือนธันวาคม 2561 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.86 ตันและชุมชนวัดสามพระยาและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.21 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-16)

15.00

16/12/2561 : ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้ ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.97 ตัน, ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.33 ตัน, ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียนและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.04 ตันและชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.14 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-01)

5.00

1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:นำโครงการเรียน ผอ.เขตเพื่อขอวคามร่วมมือฝ่ายพัฒนาฯและฝ่ายโยธา
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:แจกประกาศประชาสัมพันธ์ตามชุมชนที่จะดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลดำเนินการและปริมาณขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ส่งสำนักสอ่งแวดล้อมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3230

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3230

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0718

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.8700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.35

100 / 100
2
24.72

100 / 100
3
24.73

100 / 100
4
24.87

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **