ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย : 50010000-3231

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุมาลี เทศดี โทร. 6573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด วังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่เขตพระนครเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 198 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนคร จึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) มีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอย

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2562 2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร 3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 2. ประชาชน ชุมชนและผู้ท่องเที่ยวพื้นที่เขตพระนคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-18)

100.00

18/9/2562 : เจ้าหจะน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอยและนำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมทราบต่อไป ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-05)

90.00

5/9/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 54,400 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-09)

85.00

9/8/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 52,400 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไ่ม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-08)

85.00

8/8/2562 :ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 839 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,914 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-09)

75.00

9/7/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนมิถุนายน 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 49,600 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-12)

65.00

12/6/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 48,400 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนเมษายน 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 49,000 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-11)

50.00

11/4/2562 :เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนมีนาคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 58,700 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-13)

30.00

13/3/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 69,600 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-11)

25.00

11/2/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนมกราคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 74,200 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-15)

20.00

15/1/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนธันวาคม 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 76,000 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-16)

15.00

16/12/2561 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนตุลาคม 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 75,160 กิโลกรัม และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 78,840 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-01)

5.00

1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมมอบนโยบายและกำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอย
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:มอบหมายพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยประจำพื้นที่ รายงานการคัดแยกมูลฝอยประจำวัน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:แจกแผ่นพับหรือแจกประกาศประชาสัมพันธ์ตามชุมชนหรือในการตรวจพื้นท่ี่
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานการคัดแยกมูลฝอยส่งสำนักสิ่งแวดล้อมประจำทุกเดือน
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0719

ตัวชี้วัด : 1.2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.13

100 / 100
2
0.61

100 / 100
3
2.40

100 / 100
4
5.02

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **