ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการธนาคารขยะ (ทรัพย์ทวี – บุญทวี) : 50010000-3232

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนิลวรรณ โรจนวัชร โทร. 6573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการกำเนิดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศ ทำให้กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเพิ่มขึ้นทั้งที่เข้ามาอยู่อาศัย และเข้ามาประกอบอาชีพ ซึ่งประชาชนทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะให้แก่กรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ทำให้กรุงเทพมหานครมีภาระจัดเก็บและกำจัดขยะ ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเป็นจำนวนสูงมาก กรุงเทพมหานคร ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยโดยยึดหลัก 3 R ได้แก่ Reduce คือการลดการใช้ Reuse คือการใช้ซ้ำ และ Recycle คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น สำนักงานเขตพระนคร จะต้องเป็นแบบอย่างในการคัดแยกมูลฝอยให้เป็นรูปธรรม ในหน่วยงานย่อย จึงได้จัดทำโครงการทรัพย์ทวี / บุญทวีรีไซเคิล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เขตและประชาชนที่มาติดต่อราชการตลอดจนที่พักอาศัยใกล้เคียง เห็นความสำคัญของการลดและคัดแยกมูลฝอย ก่อนนำทิ้ง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยรีไซเคิลไปจำหน่ายหรือบริจาคได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่ต้องกำจัดลดลง

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่กรุงเทพมหานครต้องกำจัดให้ลดลง 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการคัดแยกมูลฝอยภายในสำนักงานเขตและบ้านเรือนประชาชน 3. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่เขตและประชาชนที่ร่วม

เป้าหมายของโครงการ

1. ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้รับการคัดแยกจากเจ้าหน้าที่เขตและประชาชนที่มาติดต่อในเบื้องต้น จำนวน 10,000 กิโลกรัม/ปี 2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตและประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงสำนักงานเขตพระนคร และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้รับทราบและสนใจร่วมสมัคร เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิก เป็นการสร้างรายได้และช่วยลดปริมาณมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-17)

100.00

17/9/2562 : ในเดือนกันยายน 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 867 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,393 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ขายปริมาณมูลฝอย 2,502 เป็นเงิน 15,076 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกและรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-05)

90.00

5/9/2562 : เดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 796 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,769 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-08)

85.00

8/8/2562 : :ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 839 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,914 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-09)

75.00

9/7/2562 : ในเดือนมิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 805 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,470 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ขายปริมาณมูลฝอย 2,331 เป็นเงิน 17,081 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกและรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-12)

65.00

12/6/2562 : ในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 764 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,641 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 :ในเดือนเมษายน 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 762 กิโลกรัม เป็นเงิน 6,970 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-29)

55.00

29/4/2562 : ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ขายปริมาณมูลฝอย 2,811 เป็นเงิน 22,487 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกและรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-11)

50.00

11/4/2562 : ในเดือนมีนาคม 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 845 กิโลกรัม เป็นเงิน 7,605.50 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-03-13)

35.00

13/3/2562 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 989 กิโลกรัม เป็นเงิน 9,117 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-11)

30.00

11/2/2562 : ไตรมาสแรก ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ขายปริมาณมูลฝอย 3,055 เป็นเงิน 23,995 บาท นำเงินจ่ายคืนสมาชิกและรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว และในเดือนมกราคม 2562 ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ได้มูลฝอยรีไซเคิล 982 กิโลกรัม เป็นเงิน 6,242 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-15)

20.00

15/1/2562 : ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ในเดือนธันวาคม 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล 1,020 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,186 บาท พร้อมนำเงินที่ขายได้ส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-16)

15.00

16/12/2561 : ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ในเดือนตุลาคม 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล 999 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,392 บาทและเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล 1,003 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,331 บาท ได้ดำเนินการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากสมาชิก พร้อมนำเงินส่งคืนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-01)

5.00

1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับสมัครสมาชิก
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำขยะและนำรายได้ให้สมาชิก
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำข้อมูลสถิติของสินค้าที่ขายได้รายงานผลทุก 3 เดือน
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0718

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.8700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.35

100 / 100
2
24.72

100 / 100
3
24.73

100 / 100
4
24.87

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **