ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ : 50010000-3233

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนิลวรรณ โรจนวัชร โทร. 6573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่น พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาด เป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ ในแต่ละวันจะมีการนำขยะสดออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับต้นไม้ดอก ต้นไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย 3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน 4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกัน มลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน 2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอก ไม้ใบในพื้นที่เขตพระนคร 3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดย่านปากคลองตลาด 4. ลดปริมาณการจัดซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้บางส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-17)

100.00

17/9/2562 : นำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ ที่สำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-05)

90.00

5/9/2562 : นำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-08)

85.00

8/8/2562 : นำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-09)

75.00

9/7/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-12)

65.00

12/6/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-11)

50.00

11/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-13)

30.00

13/3/2562 :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-11)

25.00

11/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-15)

20.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-16)

15.00

16/12/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-01)

5.00

1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจแหล่งพื้นที่ที่จะทำการหมักปุ๋ยธรรมชาติ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้ค้าขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยประเภทพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่นำเศษพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ มาจัดทำปุ๋ยหมัก และนำปุ๋ยหมักไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงายประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3233

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3233

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0718

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.8700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.35

100 / 100
2
24.72

100 / 100
3
24.73

100 / 100
4
24.87

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **