ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ : 50010000-3235

สำนักงานเขตพระนคร

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภิรมย์ พานจันทร์ โทร. 6582

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาด้านอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา และผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายโดยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพระนครจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจนี้ขึ้น

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว 2. เพื่อช่วยลดปัญหาความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

จัดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในบริเวณสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง พระอารามหลวง ท้องสนามหลวง ถนนข้าวสาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-27)

100.00

27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2019-08-26)

98.00

26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และสรุปผลจากแบสอบถามความพึงพอในของประชาชนที่มีต่อโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-07-18)

95.00

18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และทอดแบบสอบถามความพึงพอในของประชาชนที่มีต่อโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-06-20)

90.00

20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-05-08)

80.00

8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-19)

70.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-14)

60.00

14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-17)

50.00

17/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-31)

40.00

31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-27)

30.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-22)

20.00

22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-31)

10.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารลงนาม และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานโครงการ คำสั่งมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-17
สิ้นสุด :2018-10-17
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2018-11-18
สิ้นสุด :2018-11-18
ขั้นตอน 3
:รายงานผลความคืบหน้าโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-11-18
สิ้นสุด :2018-11-18
ขั้นตอน 4
:สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-20
สิ้นสุด :2019-08-20

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3235

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3235

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0720

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **