ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันทั้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ : 50010000-3238

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภิรมย์ พานจันทร์ โทร. 6582

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หากในพื้นที่เขตพระนครยังพบการทิ้งขยะในที่สาธารณะแล้ว ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเขตพระนครและอาจกระทบต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับในรายที่ฝ่าฝืน และเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิดและสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ 2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด 3. เพื่อป้อมปรามมิให้มีการฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่สาธารณะในพื้นที่เขตพระนคร โดยเฉพาะบริเวณที่กำหนดเป็นจุดทิ้ง จับ- ปรับ อันได้แก่ ปากคลองตลาด ท้องสนามหลวง หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ไม่มีผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-27)

100.00

27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2019-08-26)

98.00

26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีและสรุปผลความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-07-18)

95.00

18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีและทอดแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-06-20)

90.00

20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-05-08)

80.00

8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-19)

70.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-14)

60.00

14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-17)

50.00

17/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-31)

40.00

31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-27)

30.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-22)

20.00

22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวรตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-31)

10.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารลงนาม และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานโครงการ คำสั่งมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-17
สิ้นสุด :2018-10-17
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผนงาน
:70%
เริ่มต้น :2018-11-18
สิ้นสุด :2018-11-18
ขั้นตอน 3
:รายงานผลความคืบหน้าโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-11-18
สิ้นสุด :2018-11-18
ขั้นตอน 4
:สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-20
สิ้นสุด :2019-08-20

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0718

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.8700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.35

100 / 100
2
24.72

100 / 100
3
24.73

100 / 100
4
24.87

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **