ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50010000-3239

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไพฑูรย์ งามขำ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ให้ปัญหาร้องเรียนลดลง

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ให้ปัญหาร้องเรียนลดลง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ให้ปัญหาร้องเรียนลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-03)

100.00

3/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งกีฎา ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศร์ 1 เริ่มสัญญาวันที่ 16 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร เริ่มสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียบริ่งจำกัด,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่ระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา เริ่มต้นสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 1 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณถนนเจริญกรุงซอย 2 เริ่มสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 13 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ เริ่มสัญญา 10 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 9 พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักบริเวณถนนบุญศิริ เริ่มสัญญาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้างบริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทรวิหาร เริ่มสัญญา วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.้เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงไหม เริ่มต้นสัญญา 20 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจอเนียริ่ง จำกัด,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส (ตรอกมะลิ) เริ่มสัญญาวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เอส.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชนัดดา) เริ่มสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 กันยายน 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ซ่อมแซมถนนและขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งพรรศาสตร์ เริ่มสัญญา 31 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 28 กันยายน 2562 ผู้รับจ้างบริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2562 ,ซ่อมแซมทางเดินริมคลองวัดราชบพิธ เริ่มสัญญาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 21 สิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-30)

100.00

2019-8-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-08-15)

75.00

15/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-31)

70.00

31/7/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศร์ 1 ส่งกีฎาเรียบร้อยแล้ว, ซ่อมแซมทางเท้า หน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว, ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณเจริญกรุงซอย 2 จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าเข้ามัสยิดจักรพงษ์ จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่ระบายน้ำชุมชนวัดอินทรวิหาร เตรียมส่งกีฎาเบิกเงิน, ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณฌรงไหม เตรียมส่งกีฎาเบิกเงิน, ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส (ตรอกมะลิ), ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชนัดดา) ดำเนินการตามสัญญา, ซ่อมแซมถนนและขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์ ลงนามในสัญญาแล้ว, ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณบูรณศาสตร์ ส่งมอบงานแล้ว, ซ่อมแซมทางเดินคลองหลอดวัดราชบพิธ ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2019-07-15)

66.00

15/7/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวฯซอยเทเวศน์ 1 ส่งกีฎา เรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมถนนบริเวณถนนเจริญกรุงซอย ๒ จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทรวิหาร ส่งมอบงานแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงไหม ส่งมอบงานแล้ว,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลาง(หลังวัดราชนัดดา)ลงนามในสัญญาแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสรรศาสตร์ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูรณสาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ซ่อมแซมทางเดินริมคลองหลอดวัดราชนัดดา อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-28)

65.00

28/6/2562 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณเทเศร์ 1 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมบริเวณทางเท้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรพเพชร อยู่ระหว่างการขยายเวลาต่ออายุสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอย (หลังวัดราชนัดดา)ตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสาสตร์ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตและราคากลาง,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-14)

60.00

14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณเทเวศน์ 1 ส่งกีฎาเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าหน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว,ซ้อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยเทศา เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณถนนเจริญกรุงซอย 2 ส่งมอบงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ ส่งกีฎาเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทรวิหาร ลงนามในสีญญาเรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรอกโรงไหม ส่งตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชนัดดา) ส่งตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมถนนและขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสรรศาสตร์ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2019-05-28)

79.00

28/5/2562 : ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักเพชร ผู้รับเหมาดำเนินการเข้าพื้นที่แล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทรวิหาร ตรวจร่างสัญญา เรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณโรงไหม ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุใชนวัดใหม่อมตรส (ตรอกมะลิ) อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชนัดดา)อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2019-05-14)

78.00

14/5/2562 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์ 1 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรววดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างการขยายเวลาต่ออายุสัญญา เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยเทศา อยู่ระหว่างวตรวจรับงาน,ซ่อมแซมถนน บริเวณถนนเจริญกรุงวอย 6 ส่งมอบงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณถนนเจริญกรุงซอย 2 ส่งมอบงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ ส่งมอบงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแวมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ ส่งมอบงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบอ่พักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทรวิหาร ขออนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้่ำ บริเวณตรอกโรงไหม อยูาระหว่างขออนุมัติจ้าง,ซ่อมแซมขอบบ่พักและฝาท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส (ตรอกมะลิ) ขอนุมัติจ้างแล้ว,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชนัดดา) ขออนุมัติจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2019-04-29)

77.00

29/4/2562 :ซ่อมแซมขอบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณเทเวศร์ 1 ส่งกีฎาเรียบร้อยแล้วฒ,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างการขยายเวลาต่ออายุสัญญา เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่ระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา จ่ายเงินแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแวมถนน บริเวณถนนเจริญกรุงซอย 2 ส่งมอบงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทรวิหาร อยู่ระหว่างดำเนินการายงานขอจ้าง,.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่ระบายน้ำ บริเวณซอยโรงไหม อยูาระหว่างรายงานขอจ้าง,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชนัดดา) อยู่ระหว่างรายงานขอบเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2019-04-18)

76.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-03-26)

75.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณเทเวศร์ 1 ส่งกีฎาเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทาวเท้าถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างดำเนินงาน,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่ระบายน้ำบริเวณเทศา จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมถนนบริเวณเจริญกรุงซอย 2 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงทางเท้าเข้ามัสยิดจักรพงษ์ ส่งฝ่ายเทศกิจ ตรวจร่างสัญญา,ปรับปรุงทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ ส่งมอบงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2019-03-14)

73.00

14/3/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์ 1 ส่งกีฎา เรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้า สวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่ระบายน้ำ บริเวณซอยเทศาอยูาระหว่างตรวจรับงาน,ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณถนนเจริญกรุงซอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสััญญา 2,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ อยู่ระหว่างส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2019-02-27)

72.00

27/2/2562 :ซ่อมแซมขอบบอ่พักและฝาท่ระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์1 อยู่ระหว่างตรวจรับงานแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิ เชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณถนนเตริยกรุงซอย 2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณทางเข้ามัสยิดจักรพงษ์ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่ระบายน้ำบริเวณถนนบุญศิริ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-02-14)

70.00

14/2/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศร์ 1 ดำเนินการตามสัญญา ,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสะพานพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างรอเงินหลักประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562,ซ่อมแซมขอบฝาบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณเจริญกรุงซอย 3 ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณมัสยิดจักรพงษ์ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ ลงนามในใบสั่งซ์ื้อแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยเทเวศน์ 1 ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-01-15)

18.00

ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์ 1 เห็นชอบรายงานขอจ้าง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร เห็นชอบรายงานขอจ้าง เมื่อ 11 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2018-12-25)

17.00

25/12/2561 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์ 1 อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงานและราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561, ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรววรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-13)

15.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0720

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **