ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงทางเท้าตรอกสาเก : 50010000-3240

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

รื้อพื้นทางเท้าเดิม,ตัดแต่งรากต้นไม้,เสริมคอกต้นไม้,เสริมขอบ่อพักระบายน้ำเดิม,เสริมคันหิน ค.ส.ล.(หล่อนที่)ตามแบบ มท. 05,ปูพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์,ทำทางลาดคนพิการ,ช่องรับคันหิน

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงทางเท้าตรอกสาเกให้ดูเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-06-28)

100.00

28/6/2562 : ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และตรวจรับงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-06-19)

95.00

19/6/2562 : ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และตรวจรับงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรียบร้ยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-06-14)

95.00

14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ 18 มิถุนายน 2562,ส่งมอบงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-28)

70.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา แจ้งสวงนสิทธิค่าปรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-29)

55.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-18)

50.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-26)

45.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-03-14)

35.00

14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-02-27)

33.00

27/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-02-14)

32.00

14/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-29)

30.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-01-15)

27.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-25)

25.00

25/12/2561 : ลงนามในสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2018-12-13)

21.00

13/12/2561 :ขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 29 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-26)

20.00

26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กำหนดยื่นข้อเสนอ 29 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจรับ นายพรเลิศ เพ็ญพาส,นายธเนษฐ สาขี,นายนิรันดร์ ปราบพลา ผู้ควบคุมงาน นายปรัชญา สุกันทะ,นายอนุรักษ์ ภู่มาลา,นายณัฐพงษ์ จูมเกตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลา
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3240

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3240

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0720

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **