ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50010000-3245

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัตติกรณ์ สนั่นเอื้อ โทร. 6566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ๑.๑ วิสัยทัศน์ “กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจ” ๑.๒ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินการ มี ๓ ประการ ๑.๒.๑ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Sciencebased) และการวางระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร ๑.๒.๒ การสร้างหลักประกันเพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ๑.๒.๓ การเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ๑.๓ เป้าหมายหลัก ผลลัพธ์สุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยมี ๔ ประการ คือ ๑.๓.๑ ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังด้วยวิธีตรวจหาอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ ๑.๓.๒ พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล ๑.๓.๓ พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม และสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ๑.๓.๔ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในเรื่องอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ ๒ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร ๓ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร ๔ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอาหารปลอดภัยให้กว้างไกลและเหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อคุณภาพงานด้านอาหาร ๕ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย ๖ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

๑ ลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จากฐานข้อมูลปี ๒๕๖๑ ๒ ลดอัตราการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จากฐานข้อมูลปี ๒๕๖๑ ๓ เก็บตัวอย่างอาหารจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอาหารภาคสนามให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ๔ เก็บตัวอย่างอาหารจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ ตัวอย่าง (โดยการสุ่มตัวอย่างตามวิธีทางสถิติ) เพื่อส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา เป้าหมายผลการตรวจวิเคราะห์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ๕ ตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามหลักการสุขาภิบาลที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-13)

100.00

13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การสุ่มตัวอย่างอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และตรวจสอบใบผ่านการอบรมของผู้สัมผัสอาหารเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านงานสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-27)

95.00

27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 56 แห่ง และสรุปรายงานผลการตรวจสอบถังดักไขมันในร้านอาหาร จำนวน 49 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-30)

90.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 82 แห่ง และสรุปรายงานผลการตรวจสอบถังดักไขมันในร้านอาหาร จำนวน 126 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-06-28)

85.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 61 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-05-28)

80.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 82 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-29)

70.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 65 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-26)

60.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และตรวจสอบใบผ่านการอบรมของผู้สัมผัสอาหารเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านงานสุขาภิบาลอาหาร พร้อมตรวจติดสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายอาหารปลอดภัยให้คงความสะอาดตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-26)

50.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสุ่มตัวอย่างอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และตรวจสอบใบผ่านการอบรมของผู้สัมผัสอาหารเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านงานสุขาภิบาลอาหาร พร้อมตรวจติดสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายอาหารปลอดภัยให้คงความสะอาดตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-25)

40.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสุ่มตัวอย่างอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และตรวจสอบใบผ่านการอบรมของผู้สัมผัสอาหารเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านงานสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-21)

30.00

21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร มีกลุ่มเป้าหมายสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตพระนครจำนวน 60 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-30)

20.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์ แนะนำให้เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 51 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-31)

5.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อเสนอสำนักงบประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่ส่งให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่ส่งให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
:30%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 4
:สถานประกอบการผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร (ผ่านการรับรองการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร)
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 5
:ส่งรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 6
:สำนักอนามัยส่งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้สำนักงานเขต เพื่อมอบให้สถานประกอบการในพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:ติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3245

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3245

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0722

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.87

100 / 100
2
44.78

100 / 100
3
70.67

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **