ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด : 50010000-3246

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัตติกรณ์ สนั่นเอื้อ โทร. 6566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและปัจจุบัน เกษตรกรปลูกพืชผักต้องประสบปัญหาศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย จนอาจกล่าวได้่วาสารเคมีเป็นปัจจัยกำหนดด้านคุณภาพและราคา จากการตรวจสอบสารเคมีตกค้างปี 25842 มีค่าสุงถึง 14.3 ดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันผักตกค้าง 3. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มีโอกาสเลือกซื้อผักสดปลอดสารพิษ

เป้าหมายของโครงการ

เก็บตัวอย่างผักสด อย่างน้อย 100 ตัวอย่างต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-13)

100.00

13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อสุ่มตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในผักสด ในตลาดพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ ปากคลองตลาด ส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการในการเลือกซื้อผักสดปลอดสารพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-27)

95.00

27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 126 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-30)

90.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 115 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-06-28)

85.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 98 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-05-28)

80.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 113 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-29)

70.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 117 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-26)

60.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 118 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-26)

50.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 110 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-25)

40.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 125 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-21)

30.00

21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน จำนวน 118 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-29)

20.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อสุ่มตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในผักสดจำนวน 112 ตัวอย่าง จากตลาดปากคลองตลาด ส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดพิมาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-31)

10.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ สุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3246

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3246

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0722

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.87

100 / 100
2
44.78

100 / 100
3
70.67

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **