ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพบ่อดักไขมันในร้านจำหน่ายอาหาร : 50010000-3248

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัตติกรณ์ สนั่นเอื้อ โทร. 6566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดูแลรักษาและการใช้ถังดักไขมันเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นการควบคุมปริมาณน้ำมิให้เกิดน้ำท่วม เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาล จึงต้องมีการดุแลระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบต้องมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพทีดีอยู่เสมอ ในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตรวจสภาพถังดักไขมันในร้านอาหารและประชาสัมพันธ์การดูแลรักษา

เป้าหมายของโครงการ

สถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 100 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-04-29)

100.00

29/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการมีจิตสำนึกในการควบคุมไขมันจากร้านอาหารและวิธีการดูแลบำรุงรักษาถังดักไขมันให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-03-26)

80.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 41 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-26)

60.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่แขวงเสาชิงช้า วังบูรพาภิรมย์ ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดราชบพิธ และแขวงวัดสามพระยา จำนวน 39 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-25)

40.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่แขวง ตลาดยอด บวรนิเวศ วัดสามพระยา และบางขุนพรหม จำนวน 54 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-21)

30.00

21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องให้ผู้ประกอบการ พื้นที่แขวงตลาดยอด ชนะสงคราม และวัดสามพระยา จำนวนทั้งหมด 62 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-30)

20.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อตรวจสอบสภาพถังดักไขมันว่าสามารถใช้การได้หรือไม่และประชาสัมพันธ์การใช้งานและการดูแลรักษา พร้อมวิธีการกำจัดไขมันตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 51 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-31)

10.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพบ่อดักไขมันในร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผนงาน ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0722

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.87

100 / 100
2
44.78

100 / 100
3
70.67

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **